Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie Zezwolenia Na Organizacje Imprezy Masowej

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Zarządzania Kryzysowego

 

Nr karty : ZKb.1611.9.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

 

OGÓLNY OPIS : Ogólny opis

 1. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy.
 2. Bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie:

a)       Bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania.

b)      Ochrony porządku publicznego.

c)       Zabezpieczenia pod względem medycznym.

d)      Stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.

 1. Nie są imprezami masowymi imprezy:

a)       organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,

b)      organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,

c)       organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

d)      sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych

e)       sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowane na terenie otwartym,

f)        zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników.

 1. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
 2. Zezwolenie na organizację imprezy masowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem zgody na zajęcie terenu gminnego na potrzeby imprezy.
 3. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Prezydent Miasta Piekary Śląskie wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez
  w okresie jednego roku.
 4. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej mającej odbyć się jednorazowo lub według ustalonego terminarza, organizator imprezy masowej na 7 dni przed jej terminem zawiadamia organ wydający zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej oraz Policję i wszystkie służby ratownicze, które wydały opinie.
 5. Prezydent Miasta Piekary Śląskie wydaje decyzję o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej w przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa decydujących o wydaniu zezwolenia na jej przeprowadzenie.
 6. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel organu (Prezydent Miasta Piekary Śląskie) może przerwać imprezę masową.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Opinia właściwego miejscowo Komendanta Miejskiego Policji (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 4. Opinia właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 5. Opinia właściwego miejscowo kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 6. Opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 7. Plan graficzny, wraz z opisem, obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

 

a)       Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b)      Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c)       Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)      Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

8.       Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

9.       Informacja o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej.

10.   Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa).

11.   Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy.

12.   Kserokopia polisy ubezpieczeniowej, w przypadku imprezy, na którą wstęp jest odpłatny - na sumę gwarancyjną ustaloną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (oryginał do wglądu).

13.   Oświadczenie o zapewnieniu warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej oraz zapewnieniu wydzielonego pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej, a w przypadku meczy piłki nożnej również o fakcie spełniania przez stadion na którym ma mieć miejsce impreza masowa warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej.

14.   Oświadczenie o zapewnieniu w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej sił i środków wskazanych w opinii Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wraz ze wskazaniem daty w/w opinii.

15.   Oświadczenie o zapewnieniu w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej sił i środków wskazanych w opinii dysponenta zespołów ratownictwa medycznego wraz ze wskazaniem daty w/w opinii.

16.   Pisemna zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

17.   Oświadczenie o zapewnieniu w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej sił i środków wskazanych w opinii państwowego inspektora  sanitarnego wraz ze wskazaniem daty w/w opinii.

18.   Oświadczenie o fakcie posiadania przez osoby przewidziane do pełnienia funkcji członków służby porządkowej i służby informacyjnej zaświadczeń dokumentujących ukończenie szkoleń.

19.   Oświadczenia organizatora o spełnieniu wymogów, wyposażeniu obiektów wykorzystywanych do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy, służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji.

20.   Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

21.   Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej.

22.   Informacja o planowanym czasie trwania imprezy masowej.

23.   Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

24.   Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu) - w przypadku gdy organizatorem jest osoba fizyczna.

25.   Pisemne oświadczenie właściciela lub administratora obiektu dotyczące posiadania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - w sytuacji, kiedy charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu oraz dodatkowo ważne opinie właściwych miejscowo: Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te są ważne nie dłużej niż 6 miesięcy.

26.   Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie – Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych tel. (32) 39 39 337, ul. Bytomska 84, pokój 111, I piętro, Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu (32) 39 39 430 i (32) 39 39 364. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

OPŁATY :

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 82,00 zł.

 

 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

      Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub        rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej,

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84, pokój nr 01 (parter), przekazem pocztowym, opłatę można również wnieść na konto bankowe:

Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S. A.

            97 1020 2313 0000 3602 0556 3517,

4.       Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 

1.       W terminie do 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej wydawane jest zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej.

2.       Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)      poprzez pocztę tradycyjną,

c)       bezpośrednio w siedzibie urzędu.

3.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 111 I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

4.       Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej następuje w przypadku:

a)       Nie złożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

b)      niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, których mowa w art. 6 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowychTERMINY I SPOSÓB ZAŁTWIENIA SPRAWY :

1.       Niezwłocznie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

2.       Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUP.

b)      poprzez pocztę tradycyjną,

c)       bezpośrednio w siedzibie urzędu.

3.       O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

Urząd Miasta ul. Bytomska 84, pokój nr 111, I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

1.       Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany PeUP,

b)      Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter, numer telefonu (32) 39 39 430 i (32) 39 39 361.
Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

            O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w
            polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w myśl ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.          - prawo pocztowe.

2.                  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

3.                  Odwołanie organizatora imprezy masowej od decyzji o odmowie wydania zezwolenia nie           wstrzymuje jej wykonania.

.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b)      pisemnie pocztą tradycyjną,

c)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

d)      Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek
od 13:00 do 17:00 ; numer telefonu (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

PODSTAWA PRAWNA :

 

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

bok@piekary.pl

 

 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty będą przechowywane przez okres 5 lat (kategoria archiwalna BE5) od momentu zarchiwizowania, zgodnie z postanowieniami zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczegółowych przepisów prawa.

4.       Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ido ch sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

7.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki

wniosek zezwolenie na org. imprezy masowej (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek zezwolenie na org. imprezy masowej (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Bloch
Data utworzenia:2017-08-22 13:42:11
Wprowadził do systemu:Janusz Bloch
Data wprowadzenia:2017-08-22 13:42:15
Opublikował:Janusz Bloch
Data publikacji:2017-08-22 13:51:54
Ostatnia zmiana:2018-08-01 13:18:08
Ilość wyświetleń:746
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij