Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zatwierdzenie Regulaminu Strzelnicy

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej :

Wydział Zarządzania Kryzysowego

 

Nr karty : ZKb.1611.8.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY : Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy

 

OPIS OGÓLNY:

 1. W celu zatwierdzenia regulaminu strzelnicy właściciel obiektu składa wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, do którego dołącza wymagane dokumenty i opłatę skarbową. 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 3. Projekt regulaminu strzelnicy.
 4. Plan graficzny strzelnicy, który powinien zawierać oznaczenie:

a)       Stanowisk strzeleckich.

b)      Punktu sanitarnego.

c)       Dróg ewakuacji.

d)      Miejsce instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności.

 1. Wzór książki rejestru pobytu na strzelnicy.
 2. Wykaz sygnałów alarmowych.
 3. Informacja o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
 4. Kserokopia decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania (oryginał do wglądu).
 5. Oświadczenie o rodzaju broni i amunicji stosowanych na strzelnicy.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 7. Dokument potwierdzający odbycie przeszkolenia osoby prowadzącej strzelanie
  w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Zgłaszający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.  

Wniosek należy składać w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84, Wydział Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i Bytomskiej 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Numer telefonu (32) 39 39 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 

OPŁATY :

 

 1. Opłata skarbowa od wydania decyzji 10,00 zł.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.  
  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić w budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 84, pokój nr 01 (parter); opłatę można również wnieść na konto bankowe: Bank Polski S. A. Urząd Miasta Piekary Śląskie 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. Niezwłocznie, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego decyzja zostaje wydana nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a)       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)      Poprzez pocztę tradycyjną,

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu.

 1. O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

            Urząd Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 111 I piętro. Godziny urzędowania: poniedziałek
            7:30 -    17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY : 

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Wydział Zarządzania Kryzysowego
  (32) 284 88 71. Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 -17:00
  wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY :

 

 1. Od wydanej decyzji przysługuje wnoszącemu wniosek odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  Odwołanie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany PeUP,

 

b)      Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

 

c)       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców (parter). Numer telefonu (32) 39 39 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek-czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego, w myśl ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe.
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat..

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne na platformie www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

b)      pisemnie pocztą tradycyjną,

c)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

d)      ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek
            od 13:00 do 17:00 ul. Bytomska 84, numer telefonu (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat. 

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji,
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I pkt 53 załącznika do ustawy,
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 15 marca 2000 r.
  w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic,
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. wymagań w zakresie ochrony środowiska  dotyczących budowy i i użytkowania strzelnic. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi, przez następujący okres :

Cel

Podstawa prawna

Okres przechowywania

Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy – na podstawie art. 47 ustawy o broni
i amunicji.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dokumenty będą przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna BE10) od momentu zarchiwizowania, zgodnie z postanowieniami zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres może ulec zmianie ze względu na zmiany w szczegółowych przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu: LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

bok@piekary.pl

 

FORMULARZE :

 

Wniosek o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanym wniosku, niezbędnym do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie.
 2. Moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane,
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa,
 4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia,

Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

Załączniki

Wniosek strzelnica (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek strzelnica (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Bloch
Data utworzenia:2017-08-22 12:56:44
Wprowadził do systemu:Janusz Bloch
Data wprowadzenia:2017-08-22 12:56:56
Opublikował:Janusz Bloch
Data publikacji:2017-08-22 13:02:26
Ostatnia zmiana:2018-08-01 13:21:41
Ilość wyświetleń:832
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij