Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Udostepnienie herbu Miasta Piekary Slaskie.

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Organizacyjny

Nr karty : ORo.1611.3.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

 

GÓLNY OPIS :

Herb Miasta stanowi własność miasta i może być używany dla celów związanych z realizacją swoich zadań ustawowych przez miejskie służby, inspekcje, straże tworzące administrację zespoloną miasta. Herb Miasta Piekary Śląskie stanowi dobro niematerialne Miasta.

O prawo do korzystania Herbu Miasta Piekary Śląskie mogą ubiegać się podmioty:

1.       działające na terenie Miasta Piekary Śląskie;

2.       działające poza Miastem Piekary Śląskie (także poza granicami kraju), promujące wyroby wyprodukowane przez jednostki mające siedzibę na terenie Miasta Piekary Śląskie oraz rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy, naukowy, sportowy Miasta Piekary Śląskie.

3.       Z procedury ubiegania się o prawo do korzystania z herbu zwolnione są organy Miasta, gminne jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę                w Piekarach Śląskich; podmioty te korzystają z herbu nieodpłatnie, po uzgodnieniu            z Prezydentem Miasta Piekary Śląskie.

Wykorzystanie Herbu Miasta nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym przyjętym w Statucie Miasta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

Wypełniony formularz wniosku zawierający następujące dane:

1.        nazwa i siedziba podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z herbu,

2.        rodzaj prowadzonej działalności,

3.        cel i zakres używania herbu,

4.        miejsce umieszczenia herbu,

5.        graficzna prezentacja wyrobu lub publikacji z wkomponowanym herbem.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl, przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

 

OPŁATY :

Wniosek jest wolny od opłat.

1. Wysokość opłaty lub jej brak, za korzystanie z prawa do herbu, określa Prezydent Miasta.

2. Jednostkom kultury, nauki, oświaty oraz innym, których działalność leży w szczególnym interesie Miasta Piekary Śląskie mogą być przyznane ulgi i zwolnienia przy ustalaniu odpłatności za prawo do korzystania z herbu.

3. Pozostałe podmioty za korzystanie z herbu wnoszą opłaty, których wysokość zależy w  szczególności od:

      a) ilości wyprodukowanych towarów z wizerunkiem herbu, np. proporczyki, pamiątki, medale,

      b) wartości przedmiotu, na którym umieszczony został herb,

             c) wysokości nakładu druku, np. foldery, papier firmowy,

                d) ilości wizerunków herbu wykorzystanych w związku z przeprowadzeniem imprezy           artystycznej, sportowej. 

 

Opłaty można dokonać lub na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody    97 1020 2313 0000 3602 0556 3517 lub w Kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30.

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1. O przyznaniu prawa do korzystania z herbu na czas określony lub nieokreślony, jego odmowie lub  cofnięciu decyduje Prezydent Miasta w formie zarządzenia.

2. Prawo do korzystania z herbu nie zostanie przyznane lub też zostanie cofnięte w sytuacjach, gdy:

a)     podany przez wnioskodawcę cel, zakres i miejsce eksponowania herbu będzie godzić       w herb – symbol Miasta Piekary Śląskie,

b)     podmiot naraża na szkodę dobre imię lub interes Miasta Piekary Śląskie,

c)     podmiot nie dotrzymuje warunków umowy.

3. Zarządzenie Prezydenta Miasta, przyznające prawo do korzystania z herbu jest podstawą do zawarcia umowy, określającej warunki korzystania z herbu, a zarządzenie             o  cofnięciu prawa do korzystania z herbu jest podstawą do rozwiązania umowy.

4. Umowa, o której mowa powinna określać:

a)     sposób wykorzystania herbu;

b)     okres, na który przyznano prawo do korzystania z herbu;

c)     odpłatność lub inne świadczenia na rzecz Miasta Piekary Śląskie;

d)     zobowiązanie do zachowania wizerunku herbu określonego w Załączniku nr 3   Uchwały nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu

5. Termin załatwienia – do 30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać telefonicznie pod numerem (32) 39 39 383, (32) 77 61 482 lub osobiście  w siedzibie  Urzędu Miasta w Referacie Organizacyjnym ul. Bytomska 84,  pokój nr 212, II piętro, numery telefonów: (32) 39 39 383 i (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.      przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne        na stronie www.sekap.pl,

2.      przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

3.      przesłać pocztą tradycyjną,

      4. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie
          ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 -  Punkt Informowania Mieszkańców - parter,

      5. numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 -          17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84 w każdy poniedziałek od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

INFORMACJE DODATKOWE :

W przypadkach korzystania z herbu bez zezwolenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

PODSTAWA PRAWNA :

Uchwała nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu oraz Uchwała Nr XL/381/05 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania  z herbu Miasta Piekary Śląskie (z późniejszymi zmianami).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

1.      Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podpisania umowy na wykorzystanie wizerunku herbu Miasta Piekary Śląskie - w myśl postanowień Uchwały nr XL/381/05 z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia zasad korzystania z herbu Miasta Piekary Śląskie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i e RODO.

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotowi przetwarzającemu:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane
w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, a tym samym pozytywnego rozpatrzenia Pani/ Pana wniosku.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

 

 

 

FORMULARZE :

Pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie wizerunku herbu Miasta Piekary Śląskie

 

Załączniki

klauzula_herb (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie wizerunku herbu Miasta Piekary Śląskie (281.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2007-11-19 08:26:43
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2007-11-19 13:31:24
Ostatnia zmiana:2019-12-03 11:56:10
Ilość wyświetleń:4182

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij