Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zawarcie związku małżenskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

 

Nazwa komórki organizacyjnej:

 

URZAD STANU CYWILNEGO

 

 

Nr karty:

 

USC.1611.1.2018

 

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY:           

 

ZAWARCIE ZWIAZKU MALZENSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZEDU STANU CYWILNEGO

 

 

OGÓLNY OPIS:

 

Osoby zamierzajace zawrzec malzenstwo powinny zlozyc lub przedstawic kierownikowi urzedu stanu cywilnego dokumenty niezbedne do zawarcia malzenstwa.

 

Kierownik urzedu stanu cywilnego wyjasnia osobom zamierzajacym zawrzec malzenstwo donioslosc zwiazku malzenskiego, przepisy regulujace prawa i obowiazki malzonków oraz przepisy o nazwisku malzonków i o nazwisku ich dzieci.

 

Przy zgloszeniu zamiaru zawarcia malzenstwa narzeczeni podpisuja przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia zwiazku malzenskiego.

 

W momencie skladania zapewnienia narzeczeni dokonuja wyboru nazwisk noszonych po zawarciu zwiazku malzenskiego przez malzonków oraz dzieci zrodzonych z tego malzenstwa.

 

Zawarcie malzenstwa przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego nastepuje z zachowaniem uroczystej formy w sali slubów Urzedu Stanu Cywilnego w Piekarach Slaskich przy ul. Bytomskiej 84 albo poza urzedem stanu cywilnego, na terenie miasta Piekary Slaskie, po uzgodnieniu terminu i miejsca zawarcia malzenstwa. Uzgodnienia dokonuje sie z kierownikiem urzedu stanu cywilnego.

 

Malzenstwo zostaje zawarte, gdy mezczyzna i kobieta jednoczesnie obecni zloza przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego oswiadczenia, ze wstepuja ze soba w zwiazek malzenski.

 

Jezeli malzenstwo jest zawierane przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego, oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski powinny byc zlozone publicznie w obecnosci dwóch pelnoletnich swiadków.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

-       dowód wniesienia (uiszczenia) oplaty,

-       wazny dowód osobisty,

-       jezeli osoba posiada sporzadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej akty stanu cywilnego, pozwalajace ustalic aktualny stan cywilny,


Jezeli osoba posiada na terenie RP sporzadzony akt urodzenia, natomiast poprzednie malzenstwo zostalo zawarte za granica i ustalo, wymagana jest obligatoryjna transkrypcja aktu malzenstwa w Polsce wraz z adnotacja o ustaniu malzenstwa.


Jezeli obywatel polski, który zamierza wstapic w zwiazek malzenski, lecz w ogóle nie posiada na terenie RP sporzadzonych aktów stanu cywilnego, sklada zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w panstwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzajacy urodzenie, a jezeli osoba pozostawala poprzednio w zwiazku malzenskim - potwierdzajacy malzenstwo, wraz z dokumentem potwierdzajacym ustanie lub uniewaznienie tego malzenstwa albo dokumentem potwierdzajacym stwierdzenie nieistnienia malzenstwa.

 

-       zezwolenie na zawarcie malzenstwa, jezeli wymagaja tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

-       jezeli oswiadczenie o wstapieniu w zwiazek malzenski ma byc zlozone przez pelnomocnika, osoba zamierzajaca wstapic w zwiazek malzenski przedklada równiez zezwolenie sadu na zlozenie oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski przez pelnomocnika oraz pelnomocnictwo.

 

Dla cudzoziemca:

 

-       odpis aktu urodzenia,

-       jezeli pozostawal uprzednio w zwiazku malzenskim - odpis aktu malzenstwa z adnotacja o jego ustaniu, uniewaznieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu malzenstwa z dokumentem potwierdzajacym jego ustanie lub uniewaznienie albo dokumentem potwierdzajacym stwierdzenie nieistnienia malzenstwa, jezeli na podstawie pozostalych skladanych dokumentów nie mozna ustalic danych niezbednych do sporzadzenia aktu malzenstwa. Wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym podlegaja tlumaczeniom urzedowym na jezyk polski,

-       dokument stwierdzajacy, ze zgodnie z wlasciwym prawem cudzoziemiec moze zawrzec malzenstwo, chyba ze na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. Prawo prywatne miedzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1792) jego moznosc zawarcia malzenstwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.


Jezeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa napotyka na trudne do przezwyciezenia przeszkody, sad w postepowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca moze zwolnic go od zlozenia tego dokumentu. W postepowaniu o zwolnienie cudzoziemca od zlozenia dokumentu sad na podstawie wlasciwego prawa ustala, czy osoba moze zawrzec malzenstwo.

 

-       do wgladu: paszport.


W przypadku cudzoziemca - w dniu zlozenia zapewnien oraz oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski wymagana obecnosc tlumacza badz tlumacza przysieglego. Ich udzial w procedurze zwiazanej z zawarciem malzenstwa zapewniaja osoby skladajace oswiadczenia (osoby zamierzajace zawrzec malzenstwo).

 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 

W sprawie zawarcia malzenstwa nalezy zglosic sie osobiscie do Urzedu Stanu Cywilnego w Piekarach Slaskich, ul. Bytomska 84 pok. nr 2 lub nr 3 na co najmniej miesiac przed planowana data zawarcia malzenstwa, nie wczesniej jednak niz szesc miesiecy przed slubem,  celem zlozenia dokumentów, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” i oswiadczen o braku przeszkód do zawarcia malzenstwa.

Brak mozliwosci realizacji uslugi w formie elektronicznej.

 

 

OPLATY :

 

-       84,- zl za sporzadzenie aktu malzenstwa:

Oplate skarbowa uiszcza sie w kasie Urzedu Miasta, ul. Bytomska 84 (pokój nr 1) lub w formie wplaty na konto Urzedu  Miasta w Piekarach Slaskich:

PKO Bank Polski SA nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566,

 

-       1.000,- zl za przyjecie oswiadczen poza lokalem urzedu stanu cywilnego: 

Oplate dodatkowa uiszcza sie w kasie Urzedu Miasta, ul. Bytomska 84 (pokój nr 1) lub w formie wplaty na  konto Urzedu Miasta w Piekarach Slaskich:

PKO Bank Polski SA nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517,

 

-       Na wniosek nupturientów moze byc wydane zaswiadczenie o planowanym terminie zawarcia zwiazku malzenskiego – oplata skarbowa w wysokosci 17,- zl:

Oplate skarbowa uiszcza sie w kasie Urzedu Miasta, ul. Bytomska 84 (pokój nr 1) lub w formie wplaty na konto Urzedu  Miasta w Piekarach Slaskich:

PKO Bank Polski SA nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566.

 

W przypadku regulowania oplaty skarbowej w formie przelewu zagranicznego, przed wlasciwym nr konta nalezy wpisac nr BIC (Swift): BPKOPLPW.

 

Kasy Urzedu Miasta Piekary Slaskie sa czynne w godzinach:

-       poniedzialek: 7.30 - 16.30,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.00,

-       piatek: 7.30 - 13.30.

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY:         

 

Osoby zamierzajace zawrzec zwiazek malzenski powinny na co najmniej miesiac przed planowanym terminem slubu zglosic sie do urzedu stanu cywilnego (jednomiesieczny okres wyczekiwania na zawarcie zwiazku malzenskiego), nie wczesniej jednak niz na szesc miesiecy przed planowana data slubu. Uzgodnienia terminu i miejsca zawarcia malzenstwa dokonuje sie z kierownikiem urzedu stanu cywilnego.

 

Skrócenie terminu wyczekiwania moze nastapic w przypadku wystapienia waznych powodów (najczesciej ciaza, stan zdrowia).

 

Przyjmowanie oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski w Urzedzie Stanu Cywilnego w Piekarach Slaskich odbywa sie w srody w godzinach 10.00 do 14.30, gdzie godzina 14.30 jest godzina rozpoczecia uroczystosci oraz w piatki i soboty w godzinach 10.00 do 13.00, gdzie godzina 13.00 jest godzina rozpoczecia uroczystosci. Uroczystosci organizowane sa w odstepach co 30 minut.

 

Na wniosek osoby zamierzajacej zawrzec malzenstwo kierownik urzedu stanu cywilnego przyjmuje oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski poza urzedem stanu cywilnego na terenie Piekar Slaskich, jezeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia malzenstwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczenstwo osób obecnych przy skladaniu oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski (art. 85 ust. 5 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Przyjecie oswiadczen poza lokalem urzedu stanu cywilnego podlega uiszczeniu oplaty dodatkowej w wysokosci 1.000 zl.

 

Oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski poza lokalem urzedu stanu cywilnego przyjmowane sa w srody i piatki w godzinach 10.00 do 16.00, z tym, ze godzina 16.00 jest godzina rozpoczecia uroczystosci oraz w soboty w godzinach 10.00 do 15.00, gdzie godzina 15.00 jest godzina rozpoczecia uroczystosci.

 

Przyjmowanie oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski poza lokalem urzedu stanu cywilnego w wypadku naglego i bezposredniego zagrozenia zycia osoby zawierajacej malzenstwo, nastepuje w kazdym czasie, po uzgodnieniu terminu i miejsca z kierownikiem urzedu stanu cywilnego. Przyjecie oswiadczen w takiej sytuacji nie podlega oplacie dodatkowej.

 

Jezeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia malzenstwa nie spelnia w/w wymogów kierownik usc pisemnie odmawia przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski we wskazanym miejscu.

 

Jezeli kierownik usc nie moze przyjac oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski w terminie wskazanym przez osoby zamierzajace zawrzec zwiazek malzenski, uzgadnia z nimi inny termin zawarcia malzenstwa. W przypadku braku uzgodnienia takiego terminu kierownik usc pisemnie odmawia przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski w terminie wskazanym przez te osoby.

 

Osoby zawierajace malzenstwo po sporzadzeniu aktu malzenstwa otrzymuja jeden bezplatny skrócony odpis aktu malzenstwa.

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

Blizszych informacji mozna zasiegnac pod nr tel. (32) 39 39 367, (32) 77 61 447 (z-ca kierownika USC), (32) 39 39 366 (kierownik usc), (32) 39 39 301 lub osobiscie w Urzedzie Stanu Cywilnego w Piekarach Slaskich, ul. Bytomska 84, pok. 1, 2 i 3.

 

Urzad Stanu Cywilnego w Piekarach Slaskich jest czynny w godzinach:

-       poniedzialek: 7.30 - 17.00,

-       wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30,

-       piatek: 7.30 - 14.00,

-       sobota: 10.00 - 13.00 (uroczystosci zawarcia malzenstwa oraz rejestracja zgonów).

 

 

TRYB ODWOLAWCZY:

 

Jezeli zachodza okolicznosci wylaczajace zawarcie malzenstwa, kierownik urzedu stanu cywilnego odmawia przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski. Odmowa nastepuje w formie pisemnej. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od daty doreczenia jej pisma moze wystapic z wnioskiem do sadu rejonowego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe urzedu stanu cywilnego o rozstrzygniecie, czy okolicznosci przedstawione przez kierownika urzedu stanu cywilnego uzasadniaja odmowe dokonania czynnosci. Prawomocne postanowienie sadu wiaze kierownika urzedu stanu cywilnego. W razie watpliwosci kierownik urzedu stanu cywilnego moze sie zwrócic do sadu o rozstrzygniecie, czy malzenstwo moze byc zawarte.

 

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

-       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego „Skarga” lub „Wniosek” dostepnego w dziale „Inne” na stronie www.sekap.pl, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP,

-       pisemnie za posrednictwem poczty tradycyjnej,

-       pisemnie bezposrednio w Urzedzie Miasta w Piekarach Slaskich – Punkt Informowania  Mieszkanców przy ul. Bytomskiej 84 lub Bytomskiej 92,  w godzinach:

-       poniedzialek: 7.30 - 17.00

-       wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

-       piatek: 7.30 - 14.00

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba w kazdy poniedzialek od 13.00 - 17.00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

-       ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z pózn. zm.),

-       ustawa z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekunczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682),

-       ustawa z 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.),

-       rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie oplaty dodatkowej za przyjecie oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski poza lokalem urzedu stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180),

-       Zarzadzenie Nr ORo.0050.172.2017 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski przed Kierownikiem Urzedu Stanu Cywilnego w Piekarach Slaskich.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Strona przyjmuje do wiadomosci, iz:

1)     administratorem danych osobowych podanych w zapewnieniu i wymaganych dokumentach, które sa niezbedne do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie;

2)     dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane;

3)     podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa;

4)     ma prawo dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania.

Zlozenie zapewnienia i wymaganych dokumentów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

 

FORMULARZE:

 

-       wniosek dot. przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski poza lokalem urzedu stanu cywilnego,

-       wniosek o wydanie zaswiadczenia dot. terminu zawarcia zwiazku malzenskiego.

Załączniki

USC_1611_1_2018 - wniosek dot przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego (179kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_1_2018 - wniosek dot przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego (375.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_1_2018 - wniosek o wydanie zaświadczenia dot terminu zawarcia związku małżeńskiego (183.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USC_1611_1_2018 - wniosek o wydanie zaświadczenia dot terminu zawarcia związku małżeńskiego (375.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie_Nr_ORo_0050_172_2017_dot_przyjmowania_oświadczeń_o_wstąpieniu_w_związek_małżeński_przed_Kierownikiem_USC (971.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Markefka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Markefka
Data wprowadzenia:2017-05-16 11:59:02
Opublikował:Marek Markefka
Data publikacji:2017-05-17 11:43:13
Ostatnia zmiana:2018-03-28 12:47:31
Ilość wyświetleń:732

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij