Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Przyznanie dodatku energetycznego

 

Przyznanie dodatku energetycznego

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej:

Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Nr karty: BZS.1611.3.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Przyznanie dodatku energetycznego

OGÓLNY OPIS:

1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tzn.

osobie, która spełnia jednocześnie następujące warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym,

- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz

średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej

w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:

900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

4. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla

gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł miesięcznie,

- składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł miesięcznie,

- składającego się z co najmniej 5 osób i więcej – 18,96 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- Wypełniony formularz wniosku;

- Kopia obowiązującej umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub

obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

- Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci

dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym

certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP

(za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy

składaniu wniosku.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy tj. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

ul. Bytomska 84 pokój nr 5 (parter). ul. Bytomska 84 Numer telefonu: (32) 39 39 407. Godziny

urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 - 14:00.

2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć

bezpośrednio w Urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie

wezwany do ich uzupełnienia.

4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę

kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

OPŁATY:

Wniosek jest wolny od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny wypłacany będzie w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem

miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem osobiście lub

telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, pokój nr 5. Numer

telefonu: (32) 39 39 407. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30;

piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia

rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a. przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne na platformie

www.sekap.pl, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis

elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP;

b. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c. bezpośrednio w siedzibie Urzędu w godzinach jego pracy.

3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej

placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:

1. Skargi i wnioski związane z pracą Urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a) Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne,

poprzez skrzynkę kontaktową PeUP:

- podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b) Pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

c) Pisemnie bezpośrednio w Urzędzie w godzinach jego pracy. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 –

17:00; wtorek - czwartek 7:30 – 15:30; piątek 7:30 - 14:00.

d) Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika Urzędu.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek

od 13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy

ul. Bytomskiej 84.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz. U. z 2017r., poz. 180 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096

z późn. zm.).

- Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego

obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak

FORMULARZE:

- Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul.

Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);

e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby

Administratora wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami

prawnymi:

Przyznanie dodatku energetycznego - Realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art.

5d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2017 r . Prawo Energetyczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO

oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy numeru telefonu

kontaktowego) i art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów

prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz

podmiotom przetwarzającym:

LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której, powierzono dane w

związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta

Piekary Śląskie;

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono

dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 5 lat z ewentualnym przedłużeniem wynikającym z

ekspertyzy Archiwum Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania

może ulec zmianie w związku ze zmianami przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania ich

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych

osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały

naruszone.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan

zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie

sprawy bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki

WNIOSEK (26.9kB) Zapisz dokument  
Wniosek (281kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta usług BZS.1611.3.2019 (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Monika Rudy
Data utworzenia:2017-05-05 12:48:23
Wprowadził do systemu:Monika Rudy
Data wprowadzenia:2017-05-05 12:48:30
Opublikował:Monika Rudy
Data publikacji:2017-05-05 12:55:44
Ostatnia zmiana:2019-05-14 09:45:51
Ilość wyświetleń:996

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij