Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zlozenie wniosku w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

 

Nr karty: OSo.1611.11.2020

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

OGÓLNY OPIS:

1.             Starosta, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru - w odniesieniu do pozostałych lasów.

2.             Opinia rady gminy uzyskiwana jest w trakcie postępowania prowadzonego przez starostę.

3.             Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.            Wypełniony formularz wniosku.

2.            Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej w wysokości 10 PLN.

3.            Kopię mapy przeglądowej z zaznaczonymi granicami lasu.

4.            Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.            Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa),

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

- wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

- wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.).

2.            W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

1.            Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 PLN.

2.            Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.            Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić:

- w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.,

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

- przekazem pocztowym.

4.            Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Decyzja o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru bądź decyzja o odmowie uznania lasu za ochronny lub odmowie pozbawienia go tego charakteru wydawana jest bez zbędnej zwłoki.  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

2.            Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

- osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, pokój 111, tel. (32) 39 39 375, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00,

- poprzez pocztę tradycyjną,

- elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

3.            O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.            kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, pokój 111, tel. (32) 39 39 375 w godzinach urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

2.            elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.            Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia na stronie. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)            przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

b)            bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy,

c)            w Urzędzie Miasta w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00,

d)            przy pomocy formularza elektronicznego. Odwołanie dostępnego w dziale inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

2.            O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.).

3.            Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.            Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

- pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

- pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie,

- pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

- ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

- skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
.

2.            Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.            Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 6 z póżn.zm.).

2.            Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

 

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 

 

 

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.             Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.             W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)             drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)             pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.             Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie uznaniu lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), w związku z art. 16 ust.1a  ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.             Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, stronom postępowania i podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), innym odbiorcom oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku wydania zaświadczenia, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.             Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.             Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.             Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.             Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

10.           Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Załączniki

wniosek (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (408.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 11:46:27
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:46:33
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 12:32:33
Ostatnia zmiana:2020-07-09 08:23:11
Ilość wyświetleń:773

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij