Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Poswiadczanie oswiadczenia dotyczacego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty : OSs.1611.25.2015

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Poswiadczanie oswiadczenia dotyczacego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

OGÓLNY OPIS :

 1. Za gospodarstwo rodzinne uwaza sie gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz w którym laczna powierzchnia uzytków rolnych jest nie wieksza niz 300 ha.

 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwaza sie obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uzytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na uzytkach rolnych, z wyjatkiem gruntów zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza o lacznej powierzchni przekraczajacej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiacych wlasnosc lub znajdujacych sie w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spólki, nieposiadajacej osobowosci prawnej.

 3. Przy ustalaniu powierzchni uzytków rolnych, bedacych przedmiotem wspólwlasnosci uwzglednia sie powierzchnie nieruchomosci rolnych odpowiadajacych udzialowi we wspólwlasnosci takich nieruchomosci, a w przypadku wspólwlasnosci lacznej uwzglednia sie laczna powierzchnie nieruchomosci rolnych stanowiacych przedmiot wspólwlasnosci.

 4. Ww. zasade stosuje sie odpowiednio do ustalania powierzchni uzytków rolnych bedacych przedmiotem wspólposiadania samoistnego oraz wspólposiadania na podstawie uzytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierzawy.

 5. Za rolnika indywidualnego, uwaza sie osobe fizyczna, bedaca wlascicielem, uzytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierzawca nieruchomosci rolnych o lacznej powierzchni uzytków rolnych nieprzekraczajacej 300 ha, posiadajaca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkala w gminie, na obszarze której jest polozona jedna z nieruchomosci rolnych wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego i prowadzaca przez ten okres osobiscie to gospodarstwo.

 6. Uwaza sie, ze osoba fizyczna osobiscie prowadzi gospodarstwo rolne, jezeli:

  1. pracuje w tym gospodarstwie rolnym,

  2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczace prowadzenia dzialalnosci rolniczej w tym gospodarstwie.

 7. Uwaza sie, ze osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jezeli zostal spelniony przynajmniej jeden z warunków:

  1. Uzyskala wyksztalcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wyksztalcenie srednie lub wyzsze.

  2. tytul kwalifikacyjny lub tytul zawodowy, lub tytul zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia dzialalnosci rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staz pracy w rolnictwie, lub

  3. wyksztalcenie wyzsze inne niz rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staz pracy w rolnictwie albo wyksztalcenie wyzsze inne niz rolnicze i ukonczone studia podyplomowe w zakresie zwiazanym z rolnictwem, albo wyksztalcenie srednie inne niz rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staz pracy w rolnictwie, lub

  4. wyksztalcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niz rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staz pracy w rolnictwie.

 8. Jako dowód dopuszcza sie równiez odpowiednie dokumenty wydane przez wlasciwe organy lub instytucje panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 9. Dowodem potwierdzajacym zamieszkanie jest dokument okreslajacy zameldowanie na pobyt staly w rozumieniu przepisów o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) oplaty skarbowej.

 2. Wypelniony formularz oswiadczenia (oswiadczenie powinno zostac podpisane w obecnosci pracownika urzedu).

 3. Dokumenty potwierdzajace posiadanie gospodarstwa rolnego i jego powierzchnie (nie wieksza niz 300 ha) (akt wlasnosci ziemi, akt notarialny, dokumenty dzierzawne, wypisy z rejestru gruntów badz sadowe, nakaz platniczy) (do wgladu).

 4. Dokument potwierdzajacy zameldowanie (do wgladu).

 5. Dokumenty potwierdzajace okres podlegania ubezpieczeniu spolecznemu rolników z tytulu prowadzenia dzialalnosci rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika (do wgladu).

 6. Dokumenty potwierdzajace okres placenia podatku rolnego.

 7. W przypadku braku ww. dokumentów poswiadczenie jest dokonywane na podstawie zeznan dwóch swiadków. Swiadków zapewnia Wnioskodawca. Konieczne jest osobiste stawiennictwo swiadków w urzedzie wraz z dowodami osobistymi.

 8. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej oplaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

Wymagane dokumenty nalezy zlozyc w urzedzie osobiscie w godzinach jego pracy.

Punkt Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedzialek 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek 7:30 – 15:30, piatek 7:30 – 14:00.

OPLATY :

 1. Oplata skarbowa za wydanie poswiadczenia oswiadczenia - 17 PLN.

 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.

 1. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy uiscic:

  1. w kasie Urzedu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy : poniedzialek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piatek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzedu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 2. Termin wniesienia oplaty: najpózniej w dniu skladania wniosku.

  TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 7 dni od zlozenia oswiadczenia wydawane jest poswiadczenie oswiadczenia badz postanowienie o odmowie wydania poswiadczenia.

 2. Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

  1. Poprzez poczte tradycyjna.

  2. Osobiscie w siedzibie urzedu : Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pok.104I pietro w godzinach pracy urzedu: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie osobiscie lub telefonicznie: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 92, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pok. 104 - I pietro, tel 32 776 14 53 w godzinach pracy: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

  TRYB ODWOLAWCZY :

 1. Zazalenie na postanowienie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 7 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem organu, który to rozstrzygniecie wydal. Zazalenie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Zazalenie dostepne w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP, o ile Odwolujacy posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

  3. bezposrednio w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzedu: poniedzialek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piatek 7.30-14.00,

 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia zazalenia w Urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r., poz. 1113 t.j. ze zm.).

 3. Wniesienie zazalenia jest wolne od oplat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP

  2. Pisemnie poczta tradycyjna na adres Urzad Miasta Piekary Slaskie, 41-940 Piekary Slaskie ul. Bytomska 84.

  3. Pisemnie bezposrednio w urzedzie w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy poniedzialek 7.30 – 17.00 , wtorek-czwartek 7.30- 15.30 , piatek 7.30- 14.00

  4. Ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

  5. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Slaskie lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 w kazdy poniedzialek w godz. od 13.00 – 17.00. Numer telefonu 32/3939358

 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z pózn.zm.).

 2. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stazu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1827)

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE :

wniosek, oswiadczenie

Załączniki

wniosek (17.9kB) Zapisz dokument  
wniosek (317.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 11:07:18
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:07:33
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:21:01
Ostatnia zmiana:2017-03-17 12:21:20
Ilość wyświetleń:526

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij