Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Poswiadczanie oswiadczenia dotyczacego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami


Nr karty : OSś. 1611.25.2015


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Poświadczanie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

OGÓLNY OPIS :

 1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 3. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.

 4. Ww. zasadę stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.

 5. Za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położoną jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 6. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

  1. pracuje w tym gospodarstwie rolnym,

  2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

 7. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli został spełniony przynajmniej jeden z warunków:

  1. Uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie średnie lub wyższe.

  2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie, lub

  3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

  4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie.

 8. Jako dowód dopuszcza się również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

 9. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 2. Wypełniony formularz oświadczenia (oświadczenie powinno zostać podpisane w obecności pracownika urzędu).

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie gospodarstwa rolnego i jego powierzchnię (nie większą niż 300 ha) (akt własności ziemi, akt notarialny, dokumenty dzierżawne, wypisy z rejestru gruntów bądź sądowe, nakaz płatniczy) (do wglądu).

 4. Dokument potwierdzający zameldowanie (do wglądu).

 5. Dokumenty potwierdzające okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika (do wglądu).

 6. Dokumenty potwierdzające okres płacenia podatku rolnego.

 7. W przypadku braku ww. dokumentów poświadczenie jest dokonywane na podstawie zeznań dwóch świadków. Świadków zapewnia Wnioskodawca. Konieczne jest osobiste stawiennictwo świadków w urzędzie wraz z dowodami osobistymi.

 8. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

  • bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami),

  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

  • wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

  • wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

 1. Opłata skarbowa za wydanie poświadczenia oświadczenia - 17 PLN.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

  1. w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy : poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

  TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 7 dni od złożenia oświadczenia wydawane jest poświadczenie oświadczenia bądź postanowienie o odmowie wydania poświadczenia.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 104, tel. (32) 77 61 453 , w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

  2. poprzez pocztę tradycyjną,

  3. elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 104 – I piętro, tel. (32) 77 61 453 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
  z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

  TRYB ODWOŁAWCZY :

 1. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Zażalenie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

 2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1481).

 3. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
   w dziale
   Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

  2. pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
   41-940 Piekary Śląskie,

  3. pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

  5. skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
   ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
   .

 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1000)PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

 2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

  1. drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

  2. pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

  Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie poświadczania oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, stronom postępowania w celu wydania poświadczenia oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego podmiotom przetwarzającym, zostało zlecone przetwarzanie: operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), innym odbiorcom oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: 10 lat. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE: wniosek

Załączniki

wniosek (22.2kB) Zapisz dokument  
wniosek (334.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 11:07:18
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:07:33
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:21:01
Ostatnia zmiana:2019-10-23 12:58:19
Ilość wyświetleń:839

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij