Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Dokonanie wpisu lub wykreslenie z rejestru zwierzat podlegajacych ograniczeniom przewozenia przez granice panstwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami


Nr karty : OSś.1611.24.2015


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

OGÓLNY OPIS :

 1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowle, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

 2. Rejestr prowadzi starosta (w przypadku miast na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

 3. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

 4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

  1. Ogrodów zoologicznych.

  2. Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu tymi zwierzętami.

  3. Czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

 5. Rejestracji podlegają m.in.:

  1. Papugi - wszystkie ary, amazonki, rozelle, żako, kakadu (z wyjątkiem papużek nierozłączek czerwonoczelnych, falistych, nimf i aleksandretty obrożnej pozostałe gatunki papug są chronione i wymagają rejestracji).

  2. Żółwie - m.in. żółw iberyjski, żółw grecki.

  3. Węże boa i pytony.

  4. Legwany.

  5. Warany.

  6. Wszystkie kameleony.

 6. Listę zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zawiera rozporządzenie Komisji (WE) 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017r zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 3. Kopia dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia (np. zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli).

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

  • bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami),

  • przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

  • wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

  • wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

 1. Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26 PLN (za jeden gatunek).

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

  1. w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.

   Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, potwierdzony wydaniem zaświadczenia dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku odmowy wpisu w terminie do 1 miesiąca wydawana jest decyzja o odmowie wpisu do rejestru.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 104, tel. (32) 77 61 453 , w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

  2. poprzez pocztę tradycyjną,

  3. elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 104 – I piętro, tel. (32) 77 61 453 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
  z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

TRYB ODWOŁAWCZY :

  Brak

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
   w dziale
   Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

  2. pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
   41-940 Piekary Śląskie,

  3. pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

  4. ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

  5. skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
   ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
   .

 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn.zm.).

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U z 2019 r. poz. 1000).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

 2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

  1. drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

  2. pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

  Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie zarejestrowania lub wyrejestrowania zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej wymienionych w rozporządzeniu Komisji WE 2017/128 z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji WE Nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi polegającego na wydaniu zaświadczenia o wpisaniu do rejestru prowadzonego przez starostę, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO).

 4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, stronom postępowania w sprawie zarejestrowania lub wyrejestrowania zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), innym odbiorcom (Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich), podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: 10 lat. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE: wniosek

Załączniki

wniosek (27.6kB) Zapisz dokument  
wniosek (296.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 11:02:36
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:02:48
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:20:21
Ostatnia zmiana:2019-10-23 09:51:43
Ilość wyświetleń:689

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij