Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszanców

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

 

Nr karty: OSo.1611.4.2020

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

OGÓLNY OPIS

1.            Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty (w przypadku miasta na prawie powiatu - prezydenta miasta).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.            Wypełniony formularz wniosku.

2.            Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.            Oświadczenie o znajomości przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r.  Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) w części dotyczącej zakazu polowań z chartami oraz o znajomości przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków hodowli i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców z dnia 5 lipca 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 135 poz. 909).

4.            Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.            Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa),

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

- wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

- wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.).

2.            W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

1.            Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt wynosi 82,00 PLN.

2.            Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.            Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić:

- w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30),

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A.,

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

- przekazem pocztowym.

4.            Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     Decyzje o wydaniu zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców lub decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

2.            Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

- osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, pokój 111, tel. (32) 39 39 375, w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00,

- poprzez pocztę tradycyjną,

- elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

3.            O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

1.            kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, pokój 111, tel. (32) 39 39 375 w godzinach urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

2.            elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia na stronie. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a)            przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

b)            bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy,

c)            w Urzędzie Miasta w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00,

d)            przy pomocy formularza elektronicznego. Odwołanie dostępnego w dziale inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP.

2.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.).

3.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.            Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

- pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl),

- pisemnie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie,

- pisemnie bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

- ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

- skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba
ul. Bytomska 84, każdy poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358
.

2.            Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.)

2.     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców (Dz. U. Nr 135, poz. 909).

3.            Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

 

FORMULARZE:

1.            Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

2.            Oświadczenie o znajomości przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r.  Prawo łowieckie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 67 z późn. zm.) w części dotyczącej zakazu polowań z chartami oraz o znajomości przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków hodowli i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców z dnia 5 lipca 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 135 poz. 909).

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.                   Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.                   W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a.                    drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b.                   pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.                   Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie wydania decyzji zezwalającej na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO), w związku z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.             Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, stronom postępowania i podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), innym odbiorcom oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5.             Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następującego po roku wydania zaświadczenia, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.                   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.                   Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.                   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.                   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

10.                Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

 

Załączniki

oswiadczenie (464.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (409.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 10:56:56
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 10:57:02
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:20:01
Ostatnia zmiana:2020-07-09 08:54:35
Ilość wyświetleń:792

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij