Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie zaswiadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stazu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty : OSs. 1611.22.2015

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie zaswiadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stazu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

OGÓLNY OPIS :

 1. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwaza sie obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uzytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na uzytkach rolnych, z wyjatkiem gruntów zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza o lacznej powierzchni przekraczajacej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiacych wlasnosc lub znajdujacych sie w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spólki, nieposiadajacej osobowosci prawnej.

 2. Ilekroc przepisy prawa lub postanowienia ukladu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakladowego systemu wynagradzania przewiduja wliczanie do stazu pracy, od którego zaleza uprawnienia pracownika wynikajace ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakladach pracy, do stazu tego wlicza sie pracownikowi takze:

  1. Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez wspólmalzonka.

  2. Przypadajace przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukonczeniu 16 roku zycia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub tesciów, poprzedzajace objecie tego gospodarstwa i rozpoczecie jego prowadzenia osobiscie lub wraz ze wspólmalzonkiem.

  3. Przypadajace po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spolecznym rolników indywidualnych i czlonków ich rodzin.

 3. Przez domownika - w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spolecznym rolników (Dz.U. z 2016 r. poz. 277 z pózn.zm.) - rozumie sie osobe bliska rolnikowi, która:

  1. Ukonczyla 16 lat.

  2. Pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sasiedztwie.

  3. Stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest zwiazana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 4. Na wniosek zainteresowanej osoby wlasciwy urzad gminy jest obowiazany stwierdzic okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydajac stosowne zaswiadczenie w celu przedlozenia w zakladzie pracy.

 5. Jezeli ww. urzad nie dysponuje dokumentami uzasadniajacymi wydanie zaswiadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ja o tej okolicznosci na pismie. W tym przypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym moga byc udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch swiadków zamieszkujacych w tym czasie na terenie, na którym jest polozone to gospodarstwo rolne.

 6. Organy prowadzace ewidencje gruntów i budynków, organy podatkowe, organy prowadzace ksiegi wieczyste, Zaklad, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organy wykonawcze jednostek samorzadu terytorialnego sa obowiazane udzielac nieodplatnie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego informacji niezbednych do ustalenia okolicznosci majacych znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypelniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) oplaty skarbowej.

 3. Dokumenty, na podstawie których mozna ustalic fakt pracy w gospodarstwie rolnym.

 4. W przypadku braku dokumentów, które moglyby potwierdzic prace w gospodarstwie rolnym, zaswiadczenie moze byc wydane na podstawie zeznan dwóch swiadków. Swiadków zapewnia Wnioskodawca. Konieczne jest osobiste stawiennictwo swiadków w urzedzie wraz z dowodami osobistymi.

 5. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo poswiadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej oplaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym) na adres: Urzad Miasta Piekary Slaskie Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie.

  2. Zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy. Wypelniony wniosek mozna zlozyc w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedzialek 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piatek 7:30 – 14:00.

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni

OPLATY :

 1. Oplata skarbowa za wydanie zaswiadczenia - 17 PLN.

 2. Z oplaty za wydanie zaswiadczenia zwolnione sa zaswiadczenia wydawane w celach emerytalno-rentowych.

 3. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.

 1. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy uiscic:

  1. w kasie Urzedu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy: poniedzialek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piatek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzedu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 2. Termin wniesienia oplaty: najpózniej w dniu skladania wniosku.

  TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 7 dni od zlozenia kompletnego wniosku wydawane jest zaswiadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaswiadczenia.

 2. Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

  1. Poprzez poczte tradycyjna.

  2. Osobiscie w siedzibie urzedu: Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pok. 104I pietro w godzinach pracy urzedu: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie osobiscie lub telefonicznie: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 92, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pok. 104 - I pietro , tel 32 776 14 53 w godzinach pracy: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

  TRYB ODWOLAWCZY :

 1. Zazalenie na postanowienie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 7 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem organu, który to rozstrzygniecie wydal. Zazalenie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Zazalenie dostepne w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP, o ile Odwolujacy posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

  3. bezposrednio w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzedu: poniedzialek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piatek 7.30-14.00,

 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia zazalenia w Urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r., poz. 1113 t.j. ze zm.).

 3. Wniesienie zazalenia jest wolne od oplat.

PSKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP

  2. Pisemnie poczta tradycyjna na adres Urzad Miasta Piekary Slaskie, 41-940 Piekary Slaskie ul. Bytomska 84.

  3. Pisemnie bezposrednio w urzedzie w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy poniedzialek 7.30 – 17.00 , wtorek-czwartek 7.30- 15.30 , piatek 7.30- 14.00

  4. Ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

  5. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Slaskie lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 w kazdy poniedzialek w godz. od 13.00 – 17.00. Numer telefonu 32/3939358

 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stazu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310).

 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolników (Dz .U. z 2016 r., poz. 277 z pózn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1827)

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE :

wniosek

Załączniki

wniosek (20.9kB) Zapisz dokument  
wniosek (258.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 10:49:54
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 10:50:12
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:19:21
Ostatnia zmiana:2017-03-17 12:11:30
Ilość wyświetleń:353

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij