Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie zaswiadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stazu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami


Nr karty : OSś. 1611.22.2015


TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym lub poświadczenie zezna świadków w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

OGÓLNY OPIS :

 1. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 2. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  1. Okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka.

  2. Przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem.

  3. Przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 3. Przez domownika - w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:

  1. Ukończyła 16 lat.

  2. Pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie.

  3. Stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

 4. Na wniosek zainteresowanej osoby właściwy urząd gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu przedłożenia w zakładzie pracy.

 5. Jeżeli ww. urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie. W tym przypadku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.

 6. Organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków, organy podatkowe, organy prowadzące księgi wieczyste, Zakład, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane udzielać nieodpłatnie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 3. Dokumenty, na podstawie których można ustalić fakt pracy w gospodarstwie rolnym.

 4. W przypadku braku dokumentów, które mogłyby potwierdzić pracę w gospodarstwie rolnym, zaświadczenie może być wydane na podstawie zeznań dwóch świadków. Świadków zapewnia Wnioskodawca. Konieczne jest osobiste stawiennictwo świadków w urzędzie wraz z dowodami osobistymi.

 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

  1. bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami),

  2. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie,

  3. wniosek opatrzony podpisem elektronicznym może być składany i przesyłany za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl),

  4. wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

OPŁATY :

 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 PLN.

 2. Z opłaty za wydanie zaświadczenia zwolnione są zaświadczenia wydawane w celach emerytalno-rentowych.

 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

  1. w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy kasy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 – 13.30)

  2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

  3. przekazem pocztowym.

 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

  TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. osobiście: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 104, tel. (32) 77 61 453 , w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

  2. poprzez pocztę tradycyjną,

  3. elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 104 – I piętro, tel. (32) 77 61 453 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania
  z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY :

 2. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Zażalenie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00,

 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zażalenia w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1481).

 4. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

  2. Pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, 41-940 Piekary Ślaskie ul. Bytomska 84.

  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy poniedziałek 7.30 – 17.00 , wtorek-czwartek 7.30- 15.30 , piątek 7.30- 14.00

  4. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

  5. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 – 17.00. Numer telefonu 32/3939358

 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz.U.Nr 54, poz. 310).

 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz .U. z 2019 r., poz. 299 z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1000)

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

 2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

  1. drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

  2. pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

  Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków, jakie nakładają przepisy prawa w zakresie wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych, zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy oraz ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO).

 4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, stronom postępowania w celu wydania zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), innym odbiorcom (Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich) oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: 10 lat. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

 7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE: wniosek

Załączniki

wniosek (24.3kB) Zapisz dokument  
wniosek (269.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 10:49:54
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 10:50:12
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:19:21
Ostatnia zmiana:2019-10-23 12:55:27
Ilość wyświetleń:595

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij