Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zlozenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Nr karty : OSs. 1611.21.2015

TYTUL KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Zlozenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

OGÓLNY OPIS :

 1. Zwrot podatku przysluguje producentowi rolnemu.

 2. Za producenta rolnego uznaje sie osobe fizyczna, osobe prawna lub jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, bedaca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uwaza sie obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uzytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na uzytkach rolnych, z wyjatkiem gruntów zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza o lacznej powierzchni przekraczajacej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiacych wlasnosc lub znajdujacych sie w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spólki, nieposiadajacej osobowosci prawnej.

 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowia przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zaleznego, zwrot podatku przysluguje posiadaczowi zaleznemu.

 5. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowia przedmiot wspólposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysluguje temu wspólposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali wspólposiadacze wyrazili pisemna zgode (zgoda bedzie wyrazana we wniosku i nie dotyczy wspólmalzonków).

 6. Kwote zwrotu podatku akcyzowego na 2017 r. ustala sie jako iloczyn ilosci oleju napedowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikajacej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napedowego (1,00 PLN) z tym, ze kwota zwrotu podatku nie moze byc wyzsza niz 86,00 PLN na 1 ha powierzchni uzytków rolnych bedacych w posiadaniu lub wspólposiadaniu producenta rolnego, okreslonej w ewidencji gruntów i budynków, wedlug stanu na dzien 1 luty 2017 r.

 7. Podstawa do okreslenia rocznego limitu zwrotu podatku dla producenta rolnego jest powierzchnia uzytków rolnych wyrazona w ha fizycznych.

 8. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzglednia sie gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 9. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego sklada sie w terminach od 1 lutego do ostatniego lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT stanowiacymi dowód zakupu oleju napedowego w okresie 6 miesiecy poprzedzajacych miesiac zlozenia wniosku.

 10. Mozliwy jest zwrot oryginalów faktur VAT po ich skopiowaniu i umieszczeniu na kopiach odpowiednich adnotacji urzedowych przez upowaznionego pracownika urzedu.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Wypelniony formularz wniosku.

 2. W przypadku uprawiania dzialek dzierzawionych nalezy wypisac oswiadczenie które stanowi zalacznik do wniosku.

 3. Oryginaly faktur VAT albo ich kopie,stanowiace dowód zakupu oleju napedowego w okresie 6 miesiecy poprzedzajacych miesiac zlozenia wniosku.

 4. Faktura powinna spelniac wymogi okreslone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z pózn. zm.).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym) na adres: Urzad Miasta Piekary Slaskie Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Slaskie.

  2. Zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy. Wypelniony wniosek mozna zlozyc w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedzialek 7:30 – 17:00, wtorek - czwartek 7:30 – 15:30, piatek 7:30 – 14:00.

  3. Przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny zlozony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :

  Wniosek jest wolny od oplat.

  TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :

 1. W terminie do 30 dni od zlozenia kompletnego wniosku wydawana jest odpowiednio: Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego lub Decyzja w sprawie odmowy zwrotu podatku akcyzowego.

 2. Dokument moze byc odebrany przez Wnioskodawce:

  1. Poprzez poczte tradycyjna.

  2. Osobiscie w siedzibie urzedu : Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pok. 104I pietro w godzinach pracy urzedu : poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00

  3. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl)

   W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 4. Wyplata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastepuje w terminach:

  1. Od 1 do 30 kwietnia, jezeli wniosek o zwrot podatku zostal zlozony w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.

  2. Od 1 do 31 pazdziernika, jezeli wniosek o zwrot podatku zostal zlozony w terminie od 1 do 31 sierpnia.

 5. Zwrot podatku nastepuje w sposób wybrany przez Wnioskodawce w formularzu wniosku:

  1. W gotówce.

  2. Na rachunek bankowy.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie osobiscie lub telefonicznie: Urzad Miasta Piekary Slaskie, ul. Bytomska 92, Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pok. 104 - I pietro, tel 32 776 14 53 w godzinach pracy: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek-czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 2. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów nalezy posiadac zalozona skrzynke kontaktowa w PeUP i byc zalogowanym.

 3. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielne jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

  TRYB ODWOLAWCZY :

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji, za posrednictwem organu, który ta decyzje wydal. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepne w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP, o ile Odwolujacy posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

  2. Przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).

  3. bezposrednio w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzedu: poniedzialek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piatek 7.30-14.00.

  Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00

 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w Urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r., poz. 1113 t.j. ze zm.).

 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego w dziale Inne, poprzez skrzynke kontaktowa PeUP

  2. Pisemnie poczta tradycyjna na adres Urzad Miasta Piekary Slaskie, 41-940 Piekary Slaskie ul. Bytomska 84.

  3. Pisemnie bezposrednio w urzedzie w Punkcie Informowania Mieszkanców (parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzedu Miasta ul. Bytomska 92 w godz. pracy poniedzialek 7.30 – 17.00 , wtorek-czwartek 7.30- 15.30 , piatek 7.30- 14.00

  4. Ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu.

  5. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Slaskie lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, pokój nr 210 w kazdy poniedzialek w godz. od 13.00 – 17.00. Numer telefonu 32/3939358

 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

PODSTAWA PRAWNA :

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340).

 2. Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz. U. poz. 1934).

INFORMACJE DODATKOWE :

FORMULARZE :

wniosek, oswiadczenie

Załączniki

oświadczenie akcyza - wiecej stron (14.2kB) Zapisz dokument  
wniosek (302.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie akcyza (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-03-17 10:39:11
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-03-17 10:39:28
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-03-17 11:18:40
Ostatnia zmiana:2017-03-17 12:09:13
Ilość wyświetleń:422

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij