Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Nazwa komórki organizacyjnej:

Wydział Ochrony Środowiska , Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty: OSś.1611.14.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: 

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

 

OGÓLNY OPIS:

 1. Prowadzenie zbierania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.
 2. Zezwolenie na prowadzenie zbierania odpadów wydaje:
  1. marszałek województwa – w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg;
  2. regionalny dyrektor ochrony środowiska - na terenach zamkniętych;
  3. starosta (prezydent miasta w miastach na prawach powiatu) – w pozostałych przypadkach.
 3. Zezwolenie na zbieranie odpadów jest wydawane w drodze decyzji, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

2.     Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym będą zbierane i magazynowane odpady.

W przypadku gospodarowania odpadami polegającym na zbieraniu odpadów niebezpiecznych i zbieraniu odpadów komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych:

a)     działalność odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami;

b)    ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika. W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania;

c)     umowa dzierżawy nieruchomości, na której będą zbierane odpady, wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego. W umowie wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane w okresie roku na tej nieruchomości.

Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

3.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4.     Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

5.     Zaświadczenie o niekaralności:

a.     posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b.    wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663).

6.     Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).

7.     Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191.

8.     Oświadczenie, że w stosunku do:

a.     osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b.    posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

9.     Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

10.  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

11.  Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.

12.  Postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnieniu, o którym mowa w puncie 11;

operat przeciwpożarowy, który należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach uzgodnienie to następuje w drodze postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na które przysługuje zażalenie.

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 7-9, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

1.     Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

- bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tj.: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami)

- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

- przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

2.     W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 

OPŁATY:

1.     Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 616 PLN.

2.     Opłata za wydanie decyzji innej niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej – 10,00 PLN.

3.     Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

4.     Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić:

a)     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.00, piątek 7.30-13.30)

b)    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA Nr  08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c)     przekazem pocztowym.

5. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.     W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zezwoleniu bądź odmowie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

2.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.     poprzez pocztę tradycyjną

b.    osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel 32/3939376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00

c.     drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl).

3.     O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

4.     W każdym przypadku kopię wydanej decyzji starosta przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - właściwym ze względu na miejsce zbierania odpadów.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

- kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, I piętro, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, pokój 103, tel 32/3939376 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

- elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

1.     Odwołanie wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach - w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał (w miastach na prawach powiatu: Prezydent Miasta). Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.     Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)

b.    Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00

c.     Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP (www.sekap.pl), o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

2.     O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

3.     Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

4.     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5.     Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia

decyzji.

 

SKARGI I WNIOSKI:

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.     Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358

3.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

3.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

4.     Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592)

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

FORMULARZE:

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

2.     Oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

 

Załączniki

oświadczenie (17.4kB) Zapisz dokument  
oświadczenie (417kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (20.6kB) Zapisz dokument  
wniosek (455kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2017-02-01 15:10:34
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2017-02-01 15:10:48
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2017-02-01 15:11:55
Ostatnia zmiana:2018-09-18 10:14:45
Ilość wyświetleń:920

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij