Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych z instalacji objetej systemem

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty : OSś.1611.1.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

OGÓLNY OPIS :

 1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek prowadzącego instalację.
 2. Zezwolenie wydaje odpowiednio organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o którym mowa w ustawie z dnia
  27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
 3. Zezwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.
 4. Na wniosek prowadzącego instalację zezwoleniem można objąć emisję z jednej lub więcej instalacji położonych na terenie jednego zakładu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1.    Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

a.    imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;

b.    adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;

c.    informację o tytule prawnym do instalacji;

d.    informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;

e.    informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;

f.     określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

2.    Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

a.    kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;

b.    streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

c.    plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej "planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;

d.    plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

3.    W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

a.    dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4;

b.    dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012;

c.    plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.

4.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

5.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.    Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie.

c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Wypełniony wniosek można złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00 lub przesłać drogą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

1.    Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 82 PLN.

2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

a.    w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 - 13.30)

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c.    przekazem pocztowym.

4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.    Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem bądź decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

2.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.    Poprzez pocztę tradycyjną.

b.    Osobiście w siedzibie urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 376. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

c.    Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl)

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

3.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

4.    Krajowy ośrodek sprawdza czy zweryfikowane sprawozdanie rzeczowo-finansowe, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera braków lub uchybień. W przypadku stwierdzenia braków lub uchybień Krajowy ośrodek wyznacza termin na ich usunięcie.

5.    Jeżeli braki lub uchybienia w zweryfikowanym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym nie zostały usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 9, minister właściwy do spraw środowiska wydaje decyzję o odmowie wydania uprawnień do emisji planowanych do przydzielenia instalacji w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1, na dany rok okresu rozliczeniowego. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

1.    Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój 103, tel 32 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek-czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:00.

2.    Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

1.    Odwołanie wnosi się do odpowiedniego organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.    Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92).

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

Numer telefonu: (32) 39 39 364 oraz (32) 39 39 430.

2.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora.  

3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
  w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

Ustawa z dnia 12.06.2015 o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018r. poz. 1201 t.j.  ze zm.)

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekarv.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania pozwolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE: wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej

                         systemem

 

Załączniki

wniosek (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (268.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2016-08-11 11:54:08
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2016-08-11 11:54:27
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2016-08-11 11:55:49
Ostatnia zmiana:2019-11-07 10:18:38
Ilość wyświetleń:1039

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij