Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zgloszenie eksploatacji instalacji mogacej negatywnie oddzialywac na srodowisko, wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty : OSś.1611.6.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

 

OGÓLNY OPIS :

1.    Karta opisuje procedurę dokonywania zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

2.    Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

3.    Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4.    Zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

a.    stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;

b.    instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Nie zgłasza się:

a.    instalacji laboratoryjnych;

b.    instalacji użytkowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;

c.    instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:

·         zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do używania urządzeń radiowych,

·         w miejscu innym niż stała lokalizacja.

5.    Prowadzący instalację, jest obowiązany:

a.     przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

·         rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

·         zakończeniu eksploatacji instalacji,

·         zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji;

b.    dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

6.    Informacje, o których mowa w pkt 5 należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

a.    rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;

b.    zakończenia eksploatacji instalacji; zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1.    Wypełniony formularz zgłoszenia.

2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.    Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych - dla instalacji już eksploatowanych.

4.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.    Formularz elektroniczny zgłoszenia jest dostępny w dolnej części ekranu

2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl) - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Wypełniony wniosek można złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

3.    Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

a.     W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu zgłoszenia.

b.    W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego zgłoszenia lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

4.    Dokumenty, które mają być dostarczone jako oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

5.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

1.    Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia: 120 PLN.

2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić:

a.     w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 - 13.30)

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c.     przekazem pocztowym.

4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.    W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.

2.    Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a.     Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.    Poprzez pocztę tradycyjną.

c.     Osobiście w siedzibie urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 376. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

3.    O formie odbioru decyduje Zgłaszający w formularzu zgłoszenia.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

1.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój 103, tel 32 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek - czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

1.    Tryb odwoławczy występuje jedynie w sytuacji wniesienia sprzeciwu.

2.    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (www.sekap.pl)

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.    Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92).

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

Numer telefonu: (32) 39 39 364 oraz (32) 39 39 430.

3.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe.

4.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

5.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

6.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

 

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

 1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
  w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

-      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 t.j. ze zm.).

-      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019r. poz. 1510).

-      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 879 ze zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekarv.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1396 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE: Wypełniony wniosek i formularz zgłoszenia eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Załączniki

formularz (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (330.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2016-08-11 11:49:06
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2016-08-11 11:49:25
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2016-08-11 11:50:07
Ostatnia zmiana:2019-11-07 10:29:00
Ilość wyświetleń:943

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij