Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty : OSś.1611.4.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

 

OGÓLNY OPIS :

1.    Pozwolenie wydaje się na wniosek:

a.    Prowadzącego instalację.

b.    Zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.

c.    Podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

2.    Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydaje Prezydent Miasta Piekary Śląskie na wniosek prowadzącego instalację.

3.    Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

4.    Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska,
a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach,
w pozwoleniu może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

5.    Do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku stosuje się odpowiednio art. 187 ust. 2 - 4 oraz art. 198 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1.    Wniosek o wydanie pozwolenia zawierający:

-      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

-      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

-      informację o tytule prawnym do instalacji;

-      informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

-      ocenę stanu technicznego instalacji;

-      informację o rodzaju prowadzonej działalności;

-      opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

-      blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

-      informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

-      wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

-      warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

-      informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;

-      informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;

-      wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;

-      zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;

-      proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań;

-      proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

-      deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

-      deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

-      deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;

-      czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

-      czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;

-      określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;

-      Opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2016 poz. 879 t.j. ze zm.);

-      określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;

-      aktualny stan jakości powietrza;

-      określenie warunków meteorologicznych;

-      wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

-      określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy;

-      usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów.

-      Czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku.

-      Określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu

2.    W przypadku instalacji nowouruchamianych lub zmienianych w sposób istotny wniosek powinien zawierać dodatkowo informacje dotyczące spełniania przez stosowaną technologię wymagań dotyczących:

a.    Stosowania substancji o małym potencjale zagrożeń.

b.    Efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii.

c.    Zapewniania racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw.

d.    Stosowania technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów.

e.    Rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji.

f.     Wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej.

g.    Postępu naukowo-technicznego.

3.    Streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym.

4.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

5.    Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

6.    Dokumenty zabezpieczające roszczenia z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub depozyt zabezpieczający roszczenia) - jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszeniem stanu środowiska w znacznych rozmiarach.
NIP, REGON
Wypis KRS, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej lub dokument potwierdzający prawo reprezentowania podmiotu.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

b.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Wypełniony wniosek można złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00 lub przesłać drogą tradycyjną.

2.    Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

3.    Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

4.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 

OPŁATY :

1.    Opłata skarbowa za pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynosi:

a.    Pozwolenie wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 PLN.

b.    Pozwolenie wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 PLN.

c.    Pozostałe pozwolenia – 506 PLN.

d.    Pozwolenie wydane w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego: 150% stawki podstawowej.

2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić:

  1. w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 - 13.30)
  2. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA
    08 1020 2313 0000 3802 0556 3566
  3. przekazem pocztowym.

4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.    Pozwolenie na prowadzenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza bądź decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia wydawane są bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

2.    O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie organ zawiadomi strony postępowania, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

3.    Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

4.    Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.    Poprzez pocztę tradycyjną.

b.    Osobiście w siedzibie urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 376. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

5.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

6.    Organ właściwy odmówi wydania pozwolenia jeżeli:

a.    Oddziaływanie instalacji lub urządzenie powodowałoby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia bądź zdrowia ludzi.

b.    Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska.

c.    Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych.

d.    Technologia stosowana w instalacji nowej lub istotnie zmienianej nie spełniałaby wymogów określonych w przepisach prawa.

e.    Wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programem ochrony powietrza.

f.     Wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia, a nie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja w przedmiocie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia stałą się ostateczna.

g.    Eksploatacja instalacji położonej w granicach strefy przemysłowej powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

1.    Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

2.    Informacje można uzyskać również telefonicznie:

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój 103, tel 32 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek-czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

1.    Odwołanie wnosi się do organu wyższego rzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

-      Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. (www.sekap.pl)

-      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

-      Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92).

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

Numer telefonu: (32) 39 39 364 oraz (32) 39 39 430.

2.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

3.    Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

4.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe.  

5.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI :

1.     Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.     Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.     Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2.     Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358

3.     Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

1.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 t.j. ze zm.).

2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881 ze zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekarv.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE: Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Załączniki

wniosek (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (265.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2016-08-11 11:43:04
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2016-08-11 11:43:19
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2016-08-11 11:44:05
Ostatnia zmiana:2018-08-24 11:17:52
Ilość wyświetleń:707

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij