Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zgloszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogacej negatywnie oddzialywac na srodowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pylów do powietrza

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

 

Nr karty : OSś.1611.2.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

OGÓLNY OPIS :

1.    Karta opisuje procedurę dokonywania zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach i nie są opisane w tej karcie.

2.    Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska.

3.    Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach:

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają instalacje,
z których emisja nie wymaga pozwolenia, określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wyjątkiem:
1) instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW; 2) instalacji innych niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW; 3) instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - o wydajności do 30 Mg na godzinę;
4) instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych - w ilości do 50 Mg; 5) instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 6) instalacji stosowanych w gastronomii - przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę; 7) instalacji do oczyszczania ścieków; 8) zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej; 9) dygestoriów - wykorzystywanych do celów laboratoryjnych; 10) garaży; 11) instalacji innych niż wymienione w pkt 1-10, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, b) żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

4.    Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli Prezydent Miasta Piekary Śląskie - organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

5.    Prowadzący instalację, jest obowiązany:

a      przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

     rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

     zakończeniu eksploatacji instalacji,

     zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji;

b     dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

6.    Informacje, o których mowa w pkt 5 należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

a      rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;

b     zakończenia eksploatacji instalacji; zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

1.    Wypełniony formularz zgłoszenia powinien zawierać:

-       oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

-       adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

-       rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

-       czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

-       wielkość i rodzaj emisji,

-       opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

-       informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

2.    Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

3.    Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.    Formularz elektroniczny zgłoszenia jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

2.    Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres: Urząd Miasta Piekary Śląskie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

c.    Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. Wypełniony wniosek można złożyć w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92) w godz. pracy poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00 lub przesłać drogą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.    W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

1.    Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia lub dokonania ponownego zgłoszenia: 120 PLN.

2.    Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

3.    Opłatę w wymaganej wysokości należy uiścić:

a.    w kasie Urzędu Miasta (ul. Bytomska 84, pokój nr 1 w godzinach pracy: poniedziałek 7.30 - 16.30, wtorek - czwartek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 - 13.30)

b.    przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski SA
08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

c.    przekazem pocztowym.

4.    Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.    W terminie do 30 dni od złożenia kompletnego zgłoszenia, zgłoszenie jest przyjmowane bądź wydawana jest decyzja administracyjna o wniesieniu sprzeciwu.

2.    Dokument może być odebrany przez Zgłaszającego:

a.    Poprzez pocztę tradycyjną.

b.    Osobiście w siedzibie urzędu.

Urząd Miasta Piekary Śląskie Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Bytomska 92, pokój nr 103 – I piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 376. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

c.    Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl)

W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

1.     Informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście lub telefonicznie: Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 92, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, I piętro, pokój 103, tel 32 39 39 376 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 -17:00, wtorek-czwartek 7:30 -15:30, piątek 7:30 -14:00.

  1. Elektronicznie przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP (www.sekap.pl). W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową w PeUP i być zalogowanym.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

1.    Tryb odwoławczy występuje jedynie w sytuacji wniesienia sprzeciwu.

2.    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.    Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępne w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub Profil Zaufany ePUAP (www.sekap.pl)

b.    Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.    Bezpośrednio w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta ul. Bytomska 92).

Numer telefonu: (32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00

3.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe.

4.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI :

  1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.    Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP

b.    Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.    Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.    Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

  1. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
    w poniedziałek 13:00 - 17:00 Numer telefonu: (32) 39 39 358
  2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA :

-      Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 poz. 1396 t.j. ze zm.).

-      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019r. poz. 1510 ze zm.).

-      Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 881 ze zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

2.     Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekarv.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi przetwarzającemu - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE: Wypełniony formularz zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

 

Załączniki

zgłoszenie (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zgłoszenie (334.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Miroslaw Jarzabek
Data utworzenia:2016-08-11 11:32:39
Wprowadził do systemu:Miroslaw Jarzabek
Data wprowadzenia:2016-08-11 11:32:56
Opublikował:Mirosław Jarząbek
Data publikacji:2016-08-11 11:39:03
Ostatnia zmiana:2019-11-07 10:21:08
Ilość wyświetleń:942

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij