Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

"Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007"

Załącznik Nr 1

                                                                                          do uchwały Nr LVIII/560/06

                                                                                          Rady Miasta w Piekarach Śląskich

z dnia 26 października 2006 r.

 

 Program współpracy Miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

 

Wstęp

 

Aktywność podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Podmioty te są inkubatorem dla osób podejmujących aktywność na rzecz małych społeczności, miejscem kształcenia liderów. Dla bieżącej pracy podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich współpraca z organami gminy.

Rozwój Piekar Śląskich i poprawa warunków życia mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu. U podłoża programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży przekonanie władz miasta o korzyściach z niego płynących.

 Władze miasta chcą podejmować, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działania służące realizacji Strategii Rozwoju Miasta. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na: aktywizację osób starszych oraz niepełnosprawnych, intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości. W ramach realizacji programu kontynuowane będą jasne i czytelne rozwiązania, realnie włączające i utwierdzające miejsce podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w systemie demokracji lokalnej.

 

Rozdział 1

Cele programu

 

Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok jest:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje  otoczenie,    wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
 2. stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej piekarzan,
 3. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 4. realizacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Piekary Śląskie.

 

 

 

 

Rozdział 2

Przedmiot współpracy

 

Przedmiotem współpracy władz Miasta Piekary Śląskie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
 2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
 3. tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
 4. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
 5. konsultowanie aktów prawa lokalnego.

 

Rozdział 3

Formy współpracy

 

Miasto Piekary Śląskie realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

 1. zlecania podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
 2. udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu,
 3. użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępnienia lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 4. promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach.

 

Rozdział 4

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 

1.       Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

2.       Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

b.       pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

c.       budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

d.       działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

 1. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 2. działalność polityczną i religijną.

3.       W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach miejskiego portalu internetowego.

4.        Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz decyzję o wysokości tej dotacji podejmuje Prezydent Miasta w formie zarządzenia.

5.       Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach miejskiego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

6.       Kontrolę merytoryczną i finansową realizacji zleconych zadań publicznych sprawuje Prezydent Miasta  w zakresie określonym przepisami ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.       W roku 2007 Miasto Piekary Śląskie będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań w zakresie:

 1. pomocy i profilaktyki społecznej, ochrony i promocji zdrowia,
 2. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. rozwoju poradnictwa obywatelskiego,
 4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 6. przeciwdziałania patologiom społecznym w szczególności zjawiskom alkoholizmu i narkomanii,
 7. ratownictwa i ochrony ludności,
 8. działań, mających na celu wzrost świadomości proekologicznej mieszkańców,
 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Rozdział 5

Rozliczenie przyznanych środków

 

1.       Kontrolę nad terminowością i rzetelnością realizowanego zadania sprawuje Prezydent Miasta.

2.       Kontrolę, o której mowa w pkt. 1 dokonuje wydział lub jednostka nadzorująca merytorycznie wykonywane zadanie.

Rozdział 6

Objaśnienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz przepisów wprowadzających tę ustawę.

 

Wojewoda Śląski w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 6 grudnia 2006 r., nr PN-N-0911/672/R/06 stwierdził nieważność w części określonej w rozdziale 4 pkt 2-6 oraz w rozdziale 5 Programu jako sprzecznej z art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Barbara Gruszka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Barbara Gruszka
Data wprowadzenia:2007-06-11 15:18:38
Opublikował:Barbara Gruszka
Data publikacji:2007-06-11 15:21:52
Ostatnia zmiana:2007-06-11 15:21:51
Ilość wyświetleń:3744
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij