W sprawie:
opinii o możliwości spłaty przez Miasto Piekary Śląskie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 727.759,-zł na realizację zadania Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu

Data uchwały:
2015-09-22

Numer uchwały:
4200/III/120/2015

Podjęta przez:
Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach

Uchwała wchodzi w życie:
2015-09-22