Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Organizacyjny

Nr karty : ORo.1611.4.2015

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Przyjmowanie i załatwianie petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

 

OGÓLNY OPIS :

Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mowa w art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

W petycji można domagać się zmiany prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się  w zadaniach i kompetencji adresata petycji.


O tym, czy pismo jest petycją, decyduje jego treść, a nie forma. Wnoszący petycję może żądać podjęcia określonej decyzji lub wskazać akt prawny, o którego zmianę mu chodzi. Podaje także treść petycji i jej uzasadnienie. Aby petycja odniosła jak najlepszy skutek, warto umieścić w niej liczne argumenty przemawiające za poparciem zawartego w niej postulatu.

 

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.


Można to zrobić w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, innego podmiotu (np. sąsiada lub znajomego), ale za jego pisemną zgodą.  

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

  1. Petycja
  2. Pisemna zgoda w przypadku składania petycji  w imieniu innego podmiotu

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

 

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych to imię i nazwisko, miejscowość z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób, to nazwa każdego z tych podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  • wskazanie adresata petycji;
  • określenie przedmiotu petycji;
  • podpis osoby składającej petycję lub pełnomocnika.

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu pisemnej zgody przez autora petycji jego imię i nazwisko albo nazwę.

Petycję można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84  lub Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkańców  - parter, , numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona w wyznaczonym terminie, nie zostanie rozpatrzona.

 

OPŁATY :

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.

Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się urzędem osobiście lub telefonicznie:

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl

2.     przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem, CC SEKAP lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl

3.     przesłać pocztą tradycyjną

  1. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy ( Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, Kancelaria Ogólna  - parter , pokój nr 04, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84; pokój nr 210 poniedziałek 13:00 - 17:00; numery telefonów: (32) 39 39 356 , (32) 39 39 383

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.)

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

FORMULARZE

Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.

Załączniki

Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pomocniczy wzór petycji kierowanych do Prezydenta Miasta (34.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Damian Skrzypek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Skrzypek
Data wprowadzenia:2015-09-23 09:05:05
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-09-23 09:14:23
Ostatnia zmiana:2017-08-23 10:42:29
Ilość wyświetleń:1278

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij