Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

NR KARTY: IGa.1611.1.2018

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYDAWANIE POZWOLEŃ NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW Z ZAGRANICY W CELU ICH POCHOWANIA

 

OGÓLNY OPIS:

 1. W celu sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa należy uzyskać pozwolenie starosty właściwego dla miejsca pochówku, działającego w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym. Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek osób uprawnionych, tj.: małżonka, krewnych zstępnych i wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia.
 2. Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:
  1. Pozostały małżonek(ka).
  2. Krewni zstępni.
  3. krewni wstępni.
  4. Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.
  5. Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
  6. Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1, podpunkt od a-e.
 3. Prawo pochowania zwłok przysługuje również:
  1. Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.
  2. Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.
  3. Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
 4. Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
  1. Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie.
  2. Posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich.
  3. Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu.
  4. Posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących.
  5. Posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

Wymogi opisane w lit. c. i d. niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.

 1. Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 2. Punkty 3 i 4 nie mają zastosowania do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych RP.
 3. Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
 4. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych.
  Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,

Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

 1. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP ORAZ E-FORMULARZY:

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
  1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
  2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
  3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 

OPŁATY:

 1. Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przekazem pocztowym lub w  kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.

Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa lub decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia wydawana jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,

Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
 2. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu:
(32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866).
 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie
  , tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

 

 1. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

 

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
 • wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania, wynikające z art. 14 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r.
  w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866) oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, LTC Sp. z o.o., ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, konsulowi lub ambasadzie danego kraju. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji to jest do 10 lat od zakończenia sprawy. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wydanie decyzji odmownej dot. sprowadzenia zwłok i szczątków, celem ich pochowania.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok

Oświadczenie czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej

 

 

 

Załączniki

Oświadczenie czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Mierczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Mierczyk
Data wprowadzenia:2015-07-06 11:28:35
Opublikował:Marek Mierczyk
Data publikacji:2015-07-06 11:28:43
Ostatnia zmiana:2020-03-09 08:41:48
Ilość wyświetleń:1697
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij