Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

<>

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Referat Gospodarki Komunlnej

Nr karty: IGk. 1611.3.2017

 

1. TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy

2. OGÓLNY OPIS :

1.       Wnioskodawcą może być najbliższa oraz pozostała rodzina osoby zmarłej:

1)       Pozostały małżonek(ka).

2)       Krewni zstępni.

3)       krewni wstępni.

4)       Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa.

5)       Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

6)       Pełnomocnik wskazany przez osoby wymienione w punkcie 1, podpunkt od 1)-5).

2.       Prawo pochowania zwłok przysługuje również:

1)       Właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych - w przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.

2)       Organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym - w przypadku osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa.

3)       Osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

3.       Środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:

1)       być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,

2)       posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,

3)       posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,

4)       posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonywaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,

5)       posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco-czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych.

4.       Powyższe wymogi stosuje się odpowiednio do środków transportu kolejowego, lotniczego i wodnego.

5.       Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

6.       Punkty 3 i 4 nie mają zastosowania do przewozu zwłok albo szczątków ludzkich środkami transportu Sił Zbrojnych RP.

7.       Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.

8.       Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

3. WYMAGANE DOKUMENTY :

1.       Wypełniony formularz wniosku.

2.       Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. Europejski akt zgonu nie wymaga tłumaczenia na język polski.  

3.       W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych.
Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

4.       Zgoda proboszcza parafii na pochówek zwłok na danym cmentarzu parafialnym.

5.       Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

4. SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

1.       Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1)       złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy: Referat Gospodarki Komunalnej ul .Bytomska 84, pokój nr 12 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452, Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

2)       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

3)       w Urzędzie Miasta  w Punkcie Informowania Mieszkańców ( parter Urzędu Miasta  ul. Bytomska 84 oraz parter Urzędu Miasta  ul. Bytomska 92 w godz. pracy tj. poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30 – 15.30, piątek 7.30 – 14.00 (przed złożeniem wniosku zaleca się kontakt z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej).

2.       Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.

3.       W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia.

5. OPŁATY :

1.       Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

2.       Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
    Wpłata na konto bankowe: Miasto Na Prawach Powiatu Piekary Śląskie PKO BANK POLSKI S.A. Piekary Śląskie Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566
    Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30
  2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

6. TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1.       Niezwłocznie wydawana jest decyzja o wydaniu pozwolenia na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa lub decyzja o odmowie wydania ww. pozwolenia.

2.       Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

1)       osobiście w siedzibie urzędu :
Referat Gospodarki Komunalnej ul.Bytomska 84, pokój nr 12 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00,

2)       poprzez pocztę tradycyjną.

3.       O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

7. TRYB ODWOŁAWCZY :

1.       Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

1)       przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),

2)       bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

2.       Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 364 . Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

3.       O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113)

4.       Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

8.SKARGI I WNIOSKI :

1.       Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1)       pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,

2)       pisemnie pocztą tradycyjną,

3)       pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,

4)       ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu,

5)       skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, poniedziałek 13:00 - 17:00 Numery telefonów: (32) 39 39 383.

2.       Skargi i wnioski są wolne od opłat.

9. PODSTAWA PRAWNA :

1.       Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz.U z 2017 r., poz. 912 ).

2.       Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1866).

3.       Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

10. FORMULARZE :

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych uprzejmie informuję, że:

1.       administratorem zebranych danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z  siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;

2.       dane będą przetwarzane w celu uzyskania zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy,

3.       podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika z art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst. jedn. Dz. U. 2017 r. poz., 912) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007 r., nr 249, poz. 1866),

4.       Wnioskujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Załączniki

oświadczenie (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Mierczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Mierczyk
Data wprowadzenia:2015-07-06 11:28:35
Opublikował:Marek Mierczyk
Data publikacji:2015-07-06 11:28:43
Ostatnia zmiana:2017-11-28 09:59:43
Ilość wyświetleń:829

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij