Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

NR KARTY: IGa.1611.3.2018

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

OGÓLNY OPIS:
1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek odpowiadający wymogom określonym w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ww. zezwolenia powinien spełniać następujące wymogi:
a. posiadać specjalistyczne środki i atestowane urządzenia przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia
b. posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który:
posiada odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawianie klatek odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia,
posiada zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi, wentylację i w miarę potrzeb ogrzewanie,
podłogę z nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn i umożliwiającą łatwe utrzymanie higieny.
c. zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,
d. posiadać kadrę mającą doświadczenie w zakresie technicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
e. posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) w przypadku przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska.
4. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
a. wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
b. dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
5. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie zaplecza technicznego i tytułu prawnego do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa najmu, użyczenia itp.),
3. Przedłożenie umowy sprzedaży / najmu potwierdzającej posiadania środków transportowych wraz z dowodem rejestracji samochodu. Jeśli jest przedmiotem zastawu rejestrowego to również należy przedłożyć umowę.
4. Przedłożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniej kadry (np. świadectw szkolnych, świadectw ukończenia kursów, dyplomów itp.).
5. Przedłożenie umowy potwierdzającej stałą współpracę z weterynarzem.
6. Zaświadczenie albo oświadczenie (z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
7. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
8. Wypis z właściwego rejestru/ NIP.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:
1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,
ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.
4. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia. 

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP ORAZ E-FORMULARZY:
1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
a. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
b. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
c. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

OPŁATY:
1. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia 616 PLN.
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przekazem pocztowym lub w  kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.
Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bądź decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia. W sprawach szczególne skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a. Poprzez pocztę tradycyjną.
b. Osobiście w siedzibie urzędu.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452.

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
b. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
c. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,
ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI:
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
b. Pisemnie pocztą tradycyjną.
c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 1 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, iż:
1. administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w przesłanym wniosku, niezbędnym do załatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie;
2. moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane;
3. podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych poniżej przepisów prawa;
4. mam prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Złożenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższych informacji.

FORMULARZE:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 

Załączniki

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (161.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Mierczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Mierczyk
Data wprowadzenia:2015-07-06 11:28:01
Opublikował:Marek Mierczyk
Data publikacji:2015-07-06 11:29:03
Ostatnia zmiana:2018-04-19 11:46:19
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij