Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE


NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej


NR KARTY: IGa.1611.2.2018


TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ


OGÓLNY OPIS:

 1. Wykaz ras psów uznanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

  • amerykański pitt bull terrier,

  • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),

  • buldog amerykański,

  • dog argentyński,

  • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),

  • tosa inu,

  • Rottweiler,

  • akbash dog,

  • anatolian karabash,

  • moskiewski stróżujący,

  • owczarek kaukaski.

 2. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

 3. Kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny. W razie ukarania za wykroczenie – prowadzenia hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia – można orzec przepadek zwierzęcia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.

 2. Kopia rodowodu lub kopia metryki psa (oryginał do wglądu).

 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,

Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

  1. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

  2. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej - dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle na wskazany adres.

 2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

 3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

WYKORZYSTANIE SKRZYNKI KONTAKTOWEJ PeUP ORAZ E-FORMULARZY:

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.

  1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).

  2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).

  3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).

 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż bezpośrednio w urzędzie lub wyślij pocztą tradycyjną.
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

OPŁATY:

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 82 PLN.

 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski S.A. Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566, przekazem pocztowym lub w kasie Urzędu Miasta: ul. Bytomska 84, pokój nr 01 – parter.

Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 1. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.


TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Decyzja wydawana jest po przeprowadzonej wizji w miejscu prowadzonej hodowli (kontrola warunków prowadzenia hodowli psa) lub w miejscu utrzymywania psa (kontrola warunków utrzymywania psa), nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  2. Poprzez pocztę tradycyjną.

  3. Osobiście w siedzibie urzędu.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.

 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Komunalnej ul. Bytomska 84, pokój nr 12 – parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Numer telefonu: (32) 39 39 404, (32) 77 61 452.


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

  3. Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

Ul. Bytomska 84, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 77 61 430,

Ul. Bytomska 92, Punkt Informowania Mieszkańców – parter, nr telefonu
(32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

 4. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.

  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, ul. Bytomska 84. Numer telefonu: (32) 39 39 358.

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.).

 2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
  w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687).

 3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);

e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.


 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

opieka nad zwierzętami (dokarmianie, interwencje w sprawie warunków bytowych, sterylizacja i kastracja), kontrola wydatkowania środków publicznych oraz wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, wynikające z art. 6, 7 oraz rozdział 2, 10 ust. 1, 11a ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz. 687) oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.


4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: Asseco Data Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, LTC Sp. z o.o., ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), wybranej w danym roku placówce weterynaryjnej. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji to jest 10 lat od zakończenia sprawy. Okres ten może ulec zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.


8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem niezbędnym do załatwienia sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania a także brak wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną – w przypadku ubiegania się o nią.


9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.FORMULARZE:

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


Załączniki

wniosek (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (294.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Mierczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Mierczyk
Data wprowadzenia:2015-07-06 11:27:10
Opublikował:Marek Mierczyk
Data publikacji:2015-07-06 11:29:03
Ostatnia zmiana:2018-08-31 09:50:42
Ilość wyświetleń:1362

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij