URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Nr karty : GK.1611.1.2020
TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :
Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego.

OGÓLNY OPIS :
1. Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia informacje zawarte w operacie ewidencyjnym m.in. w formie:
a) wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
b) wyrysów z mapy ewidencyjnej.
2. Każdy, z zastrzeżeniem pkt. 3, może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
3. Starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:
a) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
b) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
c) operatorów:
- sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
- systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
d)  innych podmiotów niż wymienione pod lit. a i b, c, które mają interes prawny w tym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach zamawiający zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową PeUP i być zalogowanym. Formularz elektroniczny zamówienia jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:
Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

OPŁATY :
1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Wpłata na konto bankowe:
 PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody: 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517
Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:    poniedziałek 7:30 – 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30.
3. Należną opłatę pobiera się przed wydaniem dokumentu.
4. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną od której służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
5. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie:
a) prokuratury,
b) sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa,
c) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań,
d) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
- ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
- przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
- przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.
6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Wpłata na konto bankowe:
 PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Podatki: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566
 Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem
 pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318 Godziny urzędowania:   poniedziałek 7:30 – 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 – 13:30.
W przypadku złożenia w organie pełnomocnictwa podlegającego opłacie skarbowej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, po uiszczeniu przez wnioskodawcę należnej opłaty, utrwalonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
2. W przypadku składania zamówienia drogą elektroniczną informacja o terminie i miejscu odbioru oraz wysokości opłaty zostanie przesłana na skrzynkę PeUP lub adres e-mail podany w zamówieniu.
3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a) poprzez pocztę tradycyjną,
b) osobiście w siedzibie urzędu.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 210, 211, - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 354. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.
4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
5. W przypadku zamówienia dokumentów w formie elektronicznej mogą one zostać bezpośrednio przesłane na skrzynkę kontaktową PeUP lub zapisane na płycie CD/DVD i wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub odebrane przez wnioskodawcę osobiście w urzędzie.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać na skrzynkę kontaktową PeUP poprzez  naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy”, znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 210, 211, - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 354. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY :
1. Na decyzję właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o odmowie wydania wypisu z rejestru gruntów służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a) przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
Brak wskazania interesu prawnego we wniosku (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem lub podmiotem władającym gruntami) skutkuje odmową wydania wypisu lub wypisu i wyrysu w formie decyzji administracyjnej.
2. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną od której służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) pisemnie pocztą tradycyjną,
c) pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d) ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U z 2020 r. poz. 1322).
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 393).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1330).

INFORMACJE DODATKOWE:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
a) Wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego - obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 24 ustawy  z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO,
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym: SYSTHERM INFO Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Złotowskiej 27, 60-189 Poznań, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu informacji przestrzennej GEO-INFO 7 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie; LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;  Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: w przypadku pkt. 3 lit. a) 5 lat - zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do   ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE :
- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego