URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Nr karty : GK.1611.3.2020
TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :
Udostępnianie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

OGÓLNY OPIS :
1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
a) Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
b) marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
c) starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
3. Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są:
a) organom administracji rządowej,
b) jednostkom administracji samorządowej,
c) jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowości prawnej,
d) osobom fizycznym lub prawnym.
4. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
Nie pobiera się opłaty za:
a) udostępnianie zbiorów danych:
? państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
? państwowego rejestru nazw geograficznych,
? zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:250 000 i mniejszych,
? numerycznego modelu terenu,
? ortofotomapy,
? państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
? szczegółowych osnów geodezyjnych,
? obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000,
? dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
? dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych;
b) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
? w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe,
- uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
? w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
- podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
? w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
? w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa - Ministrowi Obrony Narodowej;
c) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
d) udostępnianie danych na podstawie:
? art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
? art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
e) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
f) udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub jego uzupełnieniem;
g) udostępnianie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 3, w postaci elektronicznej;
h) udostępnianie w postaci elektronicznej kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych.
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie i na wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
5. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

WYMAGANE DOKUMENTY :
Wypełniony formularz wniosku.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
3. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową PeUP i być zalogowanym. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:
Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

OPŁATY :
1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Opłata obejmuje udostępnione materiały zasobu oraz wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres.
3. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Wpłata na konto bankowe:
 PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody: 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517
Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:    poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.
4. Należną opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
2. W przypadku składania zamówienia drogą elektroniczną informacja o terminie i miejscu odbioru oraz wysokości opłaty zostanie przesłana na skrzynkę PeUP lub adres e-mail podany w zamówieniu.
3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) poprzez pocztę tradycyjną,
c) osobiście w siedzibie urzędu.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 210 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 77 61 456 (32) 39 39 405. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać na skrzynkę kontaktową PeUP poprzez  naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy”, znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr  210 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 405, (32) 77 61 456. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY :
1. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty lub zakresu udostępnianych materiałów, właściwy organ służby geodezyjnej i kartograficznej wydaje decyzję administracyjną od której służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi

SKARGI I WNIOSKI :
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) pisemnie pocztą tradycyjną,
c) pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d) ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U z 2020 r. poz. 1322).
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

INFORMACJE DODATKOWE:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
a) Udostępnianie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 7d ustawy  z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO,
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym: SYSTHERM INFO Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Złotowskiej 27, 60-189 Poznań, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu informacji przestrzennej GEO-INFO 7 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie; LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;  Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: w przypadku pkt. 3 lit. a) - 5 lat zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do   ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE :
- wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego