Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Udostępnianie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Nr karty : GK.1611.12.2019

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :
Udostępnianie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

OGÓLNY OPIS :
1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu należy do:
a) Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
b) marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych;
c) starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.
3. Materiały i informacje z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są:
a) organom administracji rządowej,
b) jednostkom administracji samorządowej,
c) jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowości prawnej,
d) osobom fizycznym lub prawnym.
4. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie.
Nie pobiera się opłaty za:
a) udostępnianie zbiorów danych:
- państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- państwowego rejestru nazw geograficznych,
- zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
- dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100m;
b) udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
         w celu edukacyjnym:
- jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe,
- uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
         w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
- podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
- podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
         w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
c) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
d) udostępnianie danych na podstawie:
- art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
- art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
e) pierwsze udostępnienie podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Organy prowadzące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępniają materiały zasobu odpłatnie i na wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
5. Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały.

WYMAGANE DOKUMENTY :
Wypełniony formularz wniosku.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
3. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową PeUP i być zalogowanym. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:
Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

OPŁATY :
1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Opłata obejmuje udostępnione materiały zasobu oraz wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres.
3. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
 Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Wpłata na konto bankowe:
 PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody: 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517
Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:    poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.
4. Należną opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
2. W przypadku składania zamówienia drogą elektroniczną informacja o terminie i miejscu odbioru oraz wysokości opłaty zostanie przesłana na skrzynkę PeUP lub adres e-mail podany w zamówieniu.
3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a) drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) poprzez pocztę tradycyjną,
c) osobiście w siedzibie urzędu.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 206, 211 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 354, (32) 77 61 456 (32) 39 39 405. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać na skrzynkę kontaktową PeUP poprzez  naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy”, znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 206, 211 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 405, (32) 39 39 354, (32) 77 61 456. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY :
1. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty lub zakresu udostępnianych materiałów, właściwy organ służby geodezyjnej i kartograficznej wydaje decyzję administracyjną od której służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi

SKARGI I WNIOSKI :
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) pisemnie pocztą tradycyjną,
c) pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d) ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434).
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

INFORMACJE DODATKOWE:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
a) Udostępnianie materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 7d ustawy  z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO,
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: SYSTHERM INFO Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Złotowskiej 27, 60-189 Poznań, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu informacji przestrzennej GEO-INFO 7 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie; LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;  Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: w przypadku pkt. 3 lit. a) - 5 lat zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do   ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE :
- wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Załączniki

karta informacyjna GK.1611.12.2019 (82.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P (334.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P1 (219.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P2 (232.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P3 (225.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P4 (216.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P5 (237kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P6 (217kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz P7 (212.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Dyguda
Data utworzenia:2015-04-20 15:24:45
Wprowadził do systemu:Anna Dyguda
Data wprowadzenia:2015-04-20 15:24:57
Opublikował:Anna Dyguda
Data publikacji:2015-04-20 15:35:24
Ostatnia zmiana:2020-07-31 11:05:28
Ilość wyświetleń:2610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij