URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Nr karty : GK.1611.10.2020
TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :
Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej.

OGÓLNY OPIS :
1. Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci:
a) zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 ,12 (Prawo geodezyjne i kartograficzne),
b) dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii (Prawo geodezyjne i kartograficzne)  .
3. Dokumentacja przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, który przyjął zgłoszenie o wykonaniu pracy geodezyjnej i kartograficznej.
3. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:
a) zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
- wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
- kompletności przekazywanych wyników;
      b)  spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wypełniony formularz zawiadomienia.
2. Dokumentacja pomiarowa (oryginał).
3. Kopie protokołu odbioru pracy przez zlecającego, jeżeli zlecającym jest organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
3. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową PeUP i być zalogowanym. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:
Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

OPŁATY :
Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i przekazanie dokumentacji do właściwego organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest wolne od opłat.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.
2. Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
3. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji wykonywane są następujące działania:
a) włączenie dokumentacji do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wpisanie do ewidencji zasobu,
b) aktualizacja baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c) zaklauzulowanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego, o ile wykonawca prac geodezyjnych przekazał je wraz z dokumentacją.
4. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
5. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
6. W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
7. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
9. Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
10. Protokół lub decyzja o odmowie przyjęcia może być odebrana przez Wnioskodawcę:
a) poprzez pocztę tradycyjną,
b) osobiście w siedzibie urzędu.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 203, 210 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 345, (32) 77 61 456. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
11. O formie odbioru protokołu kontroli decyduje Wnioskodawca.
12. W przypadku konieczności zwrotu dokumentacji, która nie została złożona w formie elektronicznej, konieczny jest bezpośredni odbiór materiałów w urzędzie.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać na skrzynkę kontaktową PeUP poprzez  naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy”, znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 203, 210 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 345, (32) 77 61 456. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY :
1. Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a) przy pomocy formularza elektronicznego Odwołanie dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP, o ile Odwołujący posiada kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.
2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

SKARGI I WNIOSKI :
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) pisemnie pocztą tradycyjną,
c) pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d) ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1316).
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5 września 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 9 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572).
5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 18 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

INFORMACJE DODATKOWE:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
a) Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej - obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 12a ustawy  z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO,
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym: SYSTHERM INFO Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Złotowskiej 27, 60-189 Poznań, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu informacji przestrzennej GEO-INFO 7 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie; LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;  Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres: w przypadku pkt. 3 lit. a) - 10 lat lub 25 lat w archiwum zakładowym, a następnie przekazuje się je do archiwum państwowego zgodnie z  załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia              2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do   ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE :
- zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych