URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

Nazwa komórki organizacyjnej : Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej
Nr karty : GK.1611.11.2020
TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :
Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

OGÓLNY OPIS :
1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.
2. Przepisu pkt. 1 nie stosuje się do:
a) przyłączy,
b) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.
3. Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytuowania przedstawioną na planie sytuacyjnym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej,
4. Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.
5. W przypadku gdy narada koordynacyjna ma zostać przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, o którym mowa w ust. 4, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia podmiotów, o których mowa w ust. 3.
6. Wraz z zawiadomieniem o naradzie koordynacyjnej starosta przekazuje kopię planu sytuacyjnego, albo w przypadku braku technicznych możliwości sporządzenia tej kopii, informację o miejscu i terminie zapoznania się z planem sytuacyjnym.
7. Na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uzasadniony w szczególności potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady koordynacyjnej może być sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach innych niż wymienione w pkt. 1 lub sytuowanie przyłączy.
8. Naradzie koordynacyjnej przewodniczy starosta lub upoważniona przez niego osoba.
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:
Urząd Miasta - Punkt Informowania Mieszkańców ul. Bytomska 84 – parter, ul. Bytomska 92 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 430, (32) 39 39 364. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.
Przed złożeniem wniosku wskazana jest konsultacja z pracownikiem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wypełniony formularz wniosku złożony przez inwestora lub projektanta.
2. Propozycja usytuowania projektowanych sieci przedstawiona na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przed projektanta.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
4. W przypadku gdy plan sytuacyjny ma postać nieelektroniczną, doręcza się go staroście w co najmniej dwóch egzemplarzach.

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :
1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a) przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
c) złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
4. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową PeUP i być zalogowanym. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

OPŁATY :
1. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. Wpłata na konto bankowe:
PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie – Dochody: 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517
Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84 pokój nr 01 - parter Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania:    poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek - czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.
3. Pobranie opłaty następuje przed dokonaniem czynności uzgodnienia.
4. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną od której służy prawo wniesienia odwołania do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.
5. W przypadku złożenia w organie pełnomocnictwa podlegającego opłacie skarbowej wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :
1. Starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta) wyznacza czas i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia:
 a) wnioskodawców,
 b) podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu,
 c) wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu,
 d) inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Rezultaty narady koordynacyjnej utrwala się na protokole. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika.
3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
a) poprzez pocztę tradycyjną,
b) osobiście w siedzibie urzędu.
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 203 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 406, (32) 39 39 345. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00
4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca.

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :
1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać na skrzynkę kontaktową PeUP poprzez  naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy”, znajdującego się w nagłówku karty.
2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej ul. Bytomska 92, pokój nr 203 - II  piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 406, (32) 39 39 345. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

TRYB ODWOŁAWCZY :
Tryb odwoławczy nie występuje.

SKARGI I WNIOSKI :
1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
a) pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP,
b) pisemnie pocztą tradycyjną,
c) pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
d) ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od 13:00 – 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.
2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA :
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U z 2020 r. poz. 1322).
4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r., poz. 1938).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187 poz. 1330).

INFORMACJE DODATKOWE:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH :
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:
1. Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:
a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 28b ustawy  z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO,
4. Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym: SYSTHERM INFO Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Złotowskiej 27, 60-189 Poznań, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu informacji przestrzennej GEO-INFO 7 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie; LTC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asysta techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie;  Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat lub 25 lat w archiwum zakładowym, a następnie przekazuje się je do archiwum państwowego zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do   ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
7. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

FORMULARZE :
- wniosek o uzgodnienie sytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej