Nazwa:

Stanowisko ds. BHP

Adres:

ul. Franciszka Żwirki 23A

41-940 Piekary Śląskie
pokój 106

Kontakt

Tel. 32 / 39 39 419

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

 

Wiesław Wojtasik

Stanowisko ds. BHP

 

1.     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.      bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3.     sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia lub zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4.     udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Urzędu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5.     opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

6.     udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

7.      prowadzenie rejestrów:

a)     wypadków przy pracy,

b)     wypadków w drodze „do” i „z” pracy,

c)     szkoleń bhp,

8.     kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

9.      udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

10.   prowadzenie szkoleń wstępnych, ogólnych z zakresu bhp,

11.   współpraca z Państwową Inspekcją Pracy i lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną

12.   prowadzenie dokumentacji Komisji BHP