Nazwa:

Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Adres:

ul. Franciszka Żwirki 23A

41-940 Piekary Śląskie

parter - pokój 2

Kontakt:

Tel. 32/7761471

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Pełnomocnik ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

Angelika Wojtachnio

 

Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu - Pełnomocnik ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu należy
w szczególności:

1)       współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami wspierającymi działalność organizacji pozarządowych,

2)       prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych, działających na terenie Miasta,

3)       prowadzenie całości spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących planowanej realizacji zadań własnych Gminy i zleconych,

4)       powiadamianie organizacji pozarządowych o odmowie przyznania dotacji ze względów formalnych,

5)       współpraca z Wydziałami w zakresie konsultacji i pozyskiwania informacji niezbędnych do oceny działalności organizacji pozarządowych działających w Mieście,

6)       opracowanie projektów rocznego programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi wraz z sprawozdaniami z jego wykonania,

7)       prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach,

8)       prowadzenie bieżących konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących współpracy z Miastem oraz aktów normatywnych z zakresu działalności organizacji pozarządowych,

9)       organizowanie zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych,

10)   prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych,

11)   nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami,

12)   koordynowanie organizowanych przez Wydziały konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe,

13)   organizacja otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym,

14)   prowadzenie rejestru instytucji kultury,

15)   przekazywanie dotacji z budżetu miejskim instytucjom kultury,

16)   prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

17)   nadzór merytoryczny nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,

18)   obsługa techniczno-biurowa Komisji ds. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy,

19)   obsługa administracyjno - biurowa Piekarskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

20)   przeprowadzenie procedury związanej z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz obsługa techniczno-organizacyjna Komisji do spraw inicjatyw lokalnych.