Nazwa:

Biuro Rady Miasta

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

II pietro, p. 202-204, 

Kontakt:

Tel. 32/3939384, 32/3939467, 32/3939386,

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Kierownik:

Mariola Grajcar

 

Biuro Rady Miasta

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Rady Miasta należy w szczególności:

1)       prowadzenie rejestru radnych,

2)       prowadzenie rejestru petycji wpływających do Rady Miasta,

3)       prowadzenie dokumentacji dot. wszystkich projektów uchwał oraz materiałów przekazywanych radnym,

4)       prowadzenie rejestru uchwał Rady oraz spraw związanych z przekazywaniem uchwał do właściwych jednostek organizacyjnych

5)       przekazywanie uchwał do organów nadzoru i aktów prawnych wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

6)       prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,

7)       prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz dokumentacji w tym zakresie, koordynowanie spraw oraz czuwanie nad terminowym udzieleniem odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych,

8)       prowadzenie rejestru wniosków komisji Rady oraz dokumentacji w tym zakresie,

9)       prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady,

10)   prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady,

11)   prowadzenie spraw reklamowania z urzędu radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

12)   prowadzenie korespondencji Rady,

13)   prowadzenie sprawozdawczości Rady,

14)   podejmowanie czynności zapewniających przewodniczącemu rady kierowanie pracami Rady,

15)   wykonywanie prac przygotowawczych i niezbędnych działań organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem rady, w tym:

a)       powiadamianie i dostarczanie radnym materiałów na sesje i posiedzenia komisji Rady,

b)      udział w posiedzeniach i sporządzanie protokołów z sesji oraz posiedzeń komisji Rady,

c)       realizacja ustaleń organizacyjnych podjętych na sesjach i posiedzeniach komisji,

16)   obsługa techniczno-biurowa Rady,

17)   prowadzenie spraw finansowych Rady, w tym:

a)      obliczanie i sporządzanie listy wypłat diet dla radnych,

b)      prowadzenie i ewidencjonowanie wydatków związanych z działalnością Rady,

c)      prowadzenie sprawozdawczości finansowej

d)      opisywanie i zatwierdzanie faktur związanych z działalnością Rady pod względem   merytorycznym,

18)   publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej:

a)       projektów uchwał przygotowanych przez radnych bądź komisje Rady,

b)      podjętych przez Radę uchwał,

c)       protokołów z posiedzeń komisji,

d)      protokołów z sesji Rady,

e)       zawiadomień o terminach sesji i posiedzeń komisji Rady,

f)        oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady,

g)      informacji o radnych Rady,

h)       rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego dot. podjętych aktów prawnych,

i)         wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Radzie,

19)   udzielanie informacji publicznej w zakresie dot. działalności Rady,

20)   udostępnianie dokumentów do prac naukowych,

21)   zgłaszanie radnych do udziału w delegacjach, rozliczanie delegacji, przygotowywanie stosownych dokumentów,

22)   obsługa organizacyjno - biurowa w zakresie współpracy Przewodniczącego Rady z Prezydentem,

23)   organizowanie współpracy radnych Rady z organami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innymi instytucjami,

24)   prowadzenie dokumentacji prac Rady Miasta (archiwizacja protokołów z sesji Rady także na nośnikach elektronicznych),

25)   prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników,

26)   obsługa techniczno–biurowa Kapituły tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”,

27)   prowadzenie rejestru związanego z miejskim wyróżnieniem honorowym – tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”.