Nazwa:

Biuro Kadr i Płac

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

II pietro, p. 214

Kontakt:

Tel. 32/3939382, 32/7761460, 32/3939418

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Kierownik:

Barbara Gruszka

 

Biuro Kadr i Płac

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Kadr i Płac należy w szczególności:

1)       prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych),

2)       opracowywanie regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy,

3)       prowadzenie spraw reklamowania z urzędu Kierownictwa Urzędu oraz na wniosek pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

4)       organizowanie i prowadzenie praktyk szkolnych, studenckich, staży absolwenckich,

5)       przygotowywanie wniosków do projektu budżetu w zakresie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych na dany rok kalendarzowy,

6)       ustalanie prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych, sporządzanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu oraz ustalanie prawa do odprawy emerytalnej, rentowej i innych odpraw w związku z rozwiązywaniem umowy o pracę,

7)       prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem dyscypliny pracy w Urzędzie,

8)       przygotowywanie pism dotyczących przeszeregowania, awansowania, nagradzania i karania pracowników,

9)       wykonywanie czynności kadrowo-kontrolnych na polecenie pracodawcy, prowadzenie
kadrowo-płacowej sprawozdawczości do Głównego Urzędu Statystycznego,

10)   prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych oraz rejestrowanie okresów absencji chorobowej,

11)   kontrola zwolnień lekarskich pod kątem prawidłowości ich wykorzystywania,

12)   organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
(z wyłączeniem placówek oświatowych),

13)   prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,

14)   prowadzenie dokumentacji z zakresu badań lekarskich pracowników,

15)   prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,

16)   przygotowywanie, wspólnie z Kierownictwem Urzędu, opinii o pracownikach dla potrzeb policji, prokuratury, sądów i Regionalnej Izby Obrachunkowej,

17)   sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania ryczałtów samochodowych dla kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i instytucji kultury,

18)   prowadzenie spraw płacowych dla wszystkich pracowników Urzędu oraz analizy z wykonania środków przyznanych na wynagrodzenia,

19)   sporządzanie i rozliczanie wszystkich list płac Urzędu i pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej,

20)   rejestracja zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego,

21)   rejestracja umów zleceń i umów o dzieło oraz sporządzanie list płac z tego zakresu,

22)   zgłaszanie nowo przyjętych pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń, oraz zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących ubezpieczonych,

23)   sporządzanie dokumentacji ZUS – miesięcznych raportów rozliczeniowych i rocznej deklaracji IWA,

24)   roczne obliczanie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika za dany rok,

25)   wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i osiąganych dochodach oraz zaświadczeń dla celów emerytalnych dla obecnych oraz byłych pracowników Urzędu. Prowadzenie na tę okoliczność rejestrów zaświadczeń,

26)   sporządzanie deklaracji rocznej (PIT-4R) oraz informacji o dochodach pracowników i zleceniobiorców (PIT-8AR, PIT-

27)   sporządzanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

28)   współpraca z Komisją Socjalną przy rozliczaniu środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

29)   planowanie i rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia.