Nazwa:

Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

parter, p. 08-09

ul. Bytomska 92

41-940 Piekary Śląskie

parter, p. 06-07,

Kontakt:

Tel. 32/3939403, 32/3939324, 32/3939305, 32/3939317, 32/3939324, 32/7761469, 32/7761470, 32/3939328, 32/3939305,

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Kierownik:

Karina Wajda

 

Biuro Ewidencji Ludnosci i Dowodów Osobistych

Do zadań, kompetencji i obowiązków Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy
w szczególności:

1)       przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania obywateli polskich
i cudzoziemców na pobyt stały i czasowy,

2)       wprowadzanie danych osobowych i adresowych do rejestru PESEL obywateli polskich
i cudzoziemców,

3)       wykonywanie zleceń w zakresie aktualizacji danych w rejestrze PESEL,

4)       wydawanie z urzędu i na wniosek zaświadczeń,

5)       sporządzanie i wydawanie zestawień (wydruki, statystyki) z rejestru mieszkańców i dowodów osobistych,

6)      wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania o udostępnieniu danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,

7)       udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,

8)       wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych jednostkowych,

9)       nadawanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów oraz przy zameldowaniu,

10)   prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

11)  prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie, uchylenie zameldowania i wymeldowanie,

12)   współpraca z instytucjami w sprawach meldunkowych,

13)   potwierdzanie własnoręczności podpisów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

14)   realizacja zadań w zakresie repatriacji,

15)   realizacja świadczeń pieniężnych związanych z posiadaniem Karty Polaka,

16)   współdziałanie z sądem w zakresie wyznaczania podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,

17)   sporządzanie i przechowywanie protokołów ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy sporządzonych przed organem gminy oraz przesyłanie ich do sądu,

18)   przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

19)   wydawanie dowodów osobistych,

20)   wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego,

21)   unieważnianie dowodu osobistego na skutek zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,

22)   prowadzenie ewidencji dowodów osobistych,

23)   wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych,

24)   wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,

25)   stwierdzenie tożsamości i doręczanie dokumentów poza siedzibą Urzędu osobom niepełnosprawnym,

26)   prowadzenie rejestru zgonów,

27)   udostępnianie oryginałów wniosków i wizerunku twarzy organom publicznym,

28)   wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych,

29)   potwierdzanie zgodności z oryginałem kserokopii dowodów osobistych, niezbędnych do ubiegania się o przyznanie świadczeń rodzinnych,

30)   wydawanie i potwierdzanie zgodności z oryginałem wniosków dowodowych na wniosek.