Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

<>

 

Nazwa:

Wydział Straży Miejskiej

i Zarządzania Kryzysowego

Adres:

ul. Kalwaryjska 62

41-940 Piekary Śląskie

I piętro

ul. Karola Miarki 14

41-940 Piekary Śląskie

Kontakt:

Tel./Fax: 32/7676447(sekretariat),  e-mail sm@piekary.pl

Tel.  32/2882019 (nr interwencyjny - Dyspozytor MCZK),
32/3939337, 32/3939320, 32/7674002,

32/2848871, 32/2873144

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Komendant:

Krzysztof Piekarz

 

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.

Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

 

Referat Patrolowo-Interwencyjny i Wykroczeń Straży Miejskiej

1)       ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)       czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego-w zakresie określonym w przepisach
o ruchu drogowym,

3)       współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4)       zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,

5)       ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6)       współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń
i imprez publicznych,

7)       doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8)       informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9)       konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu,

10)   wyjaśnianie zgłoszeń i interwencji mieszkańców,

11)   przeprowadzanie interwencji zleconych przez dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

12)   prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,

13)   sporządzanie wniosków o ukaranie oraz oskarżanie przed Sądem,

14)   patrolowanie zagrożonych rejonów Miasta,

15)   ujmowanie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzenie ich do Policji,

16)   zabezpieczenie imprez oraz uroczystości miejskich,

17)   usuwanie pojazdów z dróg w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa.

 

Referat Dzielnicowych i Monitoringu Miasta Straży Miejskiej

1)       patrolowanie dzielnic celem określenia występujących zagrożeń i nieprawidłowości oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji,

2)       utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami Miasta (dzielnic) oraz udzielanie pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów,

3)       przeprowadzanie kontroli stanu sanitarno-porządkowego posesji, kontrola gospodarki odpadami oraz prawidłowości spalania w kotłach grzewczych,

4)       obserwacja terenu Miasta objętych systemem monitoringu i sporządzanie dokumentacji służbowej,

5)       w przypadkach zdarzeń wymagających interwencji Policji, powiadamianie i przekazanie obrazu ze zdarzenia, do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich,

6)       powiadamianie patroli Straży Miejskiej przez dostępne środki łączności o przypadkach zdarzeń wymagających interwencji, w tym w ramach współdziałania z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich,

7)       powiadamianie dyspozytora Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ujawnionych zdarzeniach wymagających interwencji służb,

8)       zabezpieczanie zarejestrowanych nagrań jako materiału dowodowego na potrzeby  postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia,

9)       monitorowanie obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

10)   kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających
z ustaw i aktów prawa miejscowego.

 

Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

1)       przygotowywanie analiz i ocen w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przygotowywanie ludności i mienia Miasta do wykonywania zadań w ramach obrony cywilnej,

2)       tworzenie warunków do wykonywania przez Prezydenta funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta,

3)       określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i siłami natury oraz udział w planowaniu i zapobieganiu tym zagrożeniom,

4)       opracowywanie programów i planów w zakresie zapobiegania, przygotowania, zarządzania kryzysowego i odbudowy, w tym koordynowanie prac związanych z opracowywaniem
i aktualizacją Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,

5)       realizowanie strategii wojewódzkiej, zgodnie z przyjętymi zadaniami systemu zarządzania kryzysowego, Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego i Planem Obrony Cywilnej,

6)       prowadzenie całości spraw dotyczących imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
w tym wydawanie decyzji administracyjnych,

7)       koordynowanie zadań realizowanych przez Wydział, Policję, Państwową Straż Pożarną, służby ratownictwa komunalnego oraz inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje działające na terenie Miasta na rzecz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,

8)       przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,

9)       planowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania i funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz innych obiektów ochrony ludności,

10)   opracowywanie planu działania obrony cywilnej Miasta oraz opiniowanie planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji w mieście,

11)   prowadzenie miejskiego magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego,

12)   prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Piekar Śląskich,

13)   prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową,

14)   obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie,

15)   wydawanie decyzji zatwierdzających regulamin strzelnicy,

16)   opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie,

17)   nadzór na planowaniem i realizacją planów ewakuacji.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

1)       pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców o zagrożeniach, awariach
i innych zdarzeniach oraz przekazywania ich właściwym służbom ratowniczym, technicznym oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego do realizacji zgodnie z właściwością,

2)       monitorowanie zagrożeń i zdarzeń, analizy bieżącej sytuacji, prognozowania przebiegu zagrożeń, uruchamiania procedur zarządzania kryzysowego,

3)       współdziałanie ze stanowiskami dyspozytorskimi służb ratowniczych, technicznych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wymiany informacji o występujących zagrożeniach,

4)       informowanie kierownictwa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o zdarzeniach lokalnych, awariach w infrastrukturze technicznej i katastrofach według ustalonych procedur,

5)       zwoływanie w trybie alarmowym członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na polecenie i w składzie podanym przez Przewodniczącego Zespołu lub jego Zastępcę,

6)       współdziałanie i utrzymywanie łączności z centrami zarządzania kryzysowe­go organów administracji publicznej, a w szczególności z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego powiatów ościennych,

7)       nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykry­wania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

8)       monitorowanie zagrożenia powodziowego,

9)       współpraca z podmiotami realizującymi monito­ring środowiska,

10)   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

11)   realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

12)   sporządzanie codziennych raportów z przebiegu dyżurów oraz przygotowywanie ostrzeżeń i komunikatów,

13)   gromadzenie i aktualizowanie baz danych na potrzeby podejmowania bieżących interwencji oraz zarządzania kryzysowego.

 

Referat Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych

1)       współdziałanie z wojskowym komendantem uzupełnień oraz innymi organami w zakresie
wypełniania zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,

2)       prowadzenie i koordynowanie prac zapewniających właściwe przygotowanie Prezydenta, Urzędu oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do działania i realizacji zadań
w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa,

3)       realizacja zadań związanych z procesem planowania obronnego, w szczególności opracowywanie i aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, kart realizacji zadań operacyjnych i innych dokumentów wymienionych w ustawach, rozporządzeniach, a także zarządzeniach i poleceniach wojewody,

4)       opracowanie i aktualizacja dokumentacji służby stałego dyżuru,

5)       tworzenie warunków realizacji zadań na potrzeby obronne państwa przez publiczną i niepubliczną służbę zdrowia,

6)       przygotowanie akcji doręczania i uruchamianie doręczania dokumentów powołania i wezwań do wykonywania świadczeń na rzecz obrony (akcja kurierska),

7)       rozplakatowywanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej,

8)       nakładanie, uchylanie i zmiany decyzji ostatecznych w sprawie obowiązku świadczeń osobistych
i rzeczowych w czasie pokoju, po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny,

9)       organizowanie i uczestnictwo w szkoleniach obronnych,

10)   współdziałanie z Biurem Kadr i Płac, w zakresie reklamowania na wniosek pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

11)   przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji, kwalifikacji wojskowej, zapewnienie warunków realizacji zadań powiatowej komisji lekarskiej,

12)   orzekanie o konieczności sprawowania przez osoby podlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

13)   wydawanie decyzji o pokrywaniu należności oraz opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za osiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierzy samotnych,

14)   uznawanie osób podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy odbywających tę służbę za:

a)       posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

b)      żołnierzy samotnych.

15)   ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych:

a)       żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe,

b)      żołnierzom i poborowym uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

c)       żołnierzom i poborowym uznanym za samotnych.

16)   prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, w tym w szczególności:

a)       zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

b)      zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

c)       zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

d)      okresowa kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów
i obiegu dokumentów,

e)       opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,

f)        prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

g)      prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

h)       prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

Załączniki

2010_431_zarządzenie (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2010_431_zał (34.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2010_431_zał do Regulaminu (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014.196.zarządzenie (131.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014.196.zał.do zarz.Regulamin (107.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2014.196.zał.nr 1 do Regulaminu (130.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2017.725.zarządzenie (1012kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2019.56.zarządzenie (4.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2019-02-01 09:42:59
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2015-04-03 09:43:09
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-04-15 09:15:04
Ostatnia zmiana:2020-03-03 12:21:37
Ilość wyświetleń:4566

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij