Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Wydzial Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

<>


Nazwa:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa.

Adres:

ul. Bytomska 92

41-940 Piekary Śląskie

parter, p. 101-104, 111,

Kontakt:

Tel. 32/3939392, 32/3939396, 32/3939376, 

32/7761454, 32/3939391, 32/7761453

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Stanisław Jarząbek


Wydzial Ochrony Srodowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

 

Referat Ochrony Środowiska

1)       opracowywanie prognoz, programów i raportów w zakresie dotyczącym ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,

2)      przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do  powietrza,

3)      przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne,

4)       rejestracja sprzętu  pływającego służącego do połowu ryb,

5)       wydawanie kart wędkarskich,

6)       wydawanie kart łowiectwa podwodnego,

7)       wydawanie decyzji na rekultywację gruntów rolnych, leśnych i pokopalnianych,

8)       wydawanie zezwolenia do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji,

9)       wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

10)   wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

11)  przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów,

12)   wydawanie zezwoleń na transport odpadów,

13)   wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,

14)   wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,

15)   wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

16)   wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

17)   wydawanie decyzji wymierzających kary za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz zniszczenie zieleni,

18)   udzielanie pozwoleń wodno-prawnych zgodnie z ustawą prawo wodne.

 

Referat Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

1)      objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie,

2)      zorganizowanie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,

3)      nadzorowanie, rozliczanie i przeprowadzanie kontroli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4)       prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

5)      prowadzenie zakładki strony internetowej www.piekary.pl dotyczącej systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

6)       przyjmowanie, sprawdzanie i wprowadzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do elektronicznego systemu KSON,

7)       wydawanie decyzji w przypadku nie złożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,

8)       wydawanie decyzji o rozłożeniu na raty zaległości,

9)      ustalanie właścicieli nieruchomości zobowiązanych do złożenia deklaracji oraz ustalanie w zakresie wymiarowym spadkobierców zaległości z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10)   współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie prowadzonych postępowań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

11)   coroczna analiza stanu gospodarki odpadami, weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami,

12)   przyjmowanie sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

13)   sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami,

14)   wpisywanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

15)   wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

16)  wydawanie poświadczenia oświadczeń rolnika dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, posiadania kwalifikacji rolniczych,

17)   dokonywanie wpisów lub wykreślanie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,

18)   wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym  w celu wyliczenia  stażu pracy w celach emerytalno-rentowych,

19)   wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie  chartów rasowych lub ich mieszańców,

20)   prowadzenie spraw z zakresu gospodarki łowieckiej, leśnej, pszczelarskiej,

21)   prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem składek do Izby Rolniczej,

22)   naliczanie i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego,

23)   przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Geolog Powiatowy

1)      udzielanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóź nieobjętych własnością górniczą, na obszarze nieprzekraczającym

2)      uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,  podziemne składowanie odpadów lub podziemne składowanie dwutlenku węgla,

3)      opiniowanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż  z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, oraz poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,

4)       wydawanie decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych,

5)      przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi,

6)       przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,

7)       wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską,
a także przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej,

8)       gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,

9)       rozporządzanie w  imieniu Ministra właściwego do spraw środowiska, prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępnianie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie,

10)   składanie wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i ich opiniowanie w  zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,

11)   składanie wniosków do planów miejscowych i ich opiniowanie w zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,

12)   opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie geologii,

13)   opiniowanie planów ruchu i dodatków do planów ruchu zakładów górniczych,

14)   uzgadnianie planów ruchu likwidowanych zakładów górniczych,

15)   ustalanie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego i zawieranie ugód w sprawach dotyczących obiektów komunalnych,

16)   opiniowanie i uzgadnianie wniosków dotyczących udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, magazynowanie, składowanie oraz poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych,

17)   udział w przygotowywaniu ugód na naprawę szkód górniczych oraz ich zatwierdzanie.

 

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2015-04-14 09:13:00
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2015-04-03 09:13:05
Opublikował:Damian Skrzypek
Data publikacji:2015-04-15 09:15:04
Ostatnia zmiana:2020-06-23 14:03:52
Ilość wyświetleń:6610

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij