Nazwa:

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

parter p. 12, I pietro p. 105-108, 112-113

Kontakt:

Tel. 32/3939329, 32/3939319, 32/3939368, 32/3939410, 32/3939310, 32/3939309, 32/7761475, 32/3939404, 32/7761452,

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Adam Maruszczyk

 

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej należy
w szczególności:

 

Referat Inwestycji i Remontów

1)       przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych w oparciu o propozycje właściwych merytorycznie wydziałów,

2)       przygotowywanie projektu planu inwestycji,

3)       przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych Miasta począwszy od koncepcji, poprzez projekt i wykonawstwo,

4)       ustalanie zakresu opracowań projektowych, niezbędnych do realizacji zadań
w poszczególnych latach,

5)       uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych w procesie inwestycyjnym,

6)       sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji,

7)       pełnienie funkcji inwestora wraz z nadzorem finansowym,

8)       odbiory i rozliczanie inwestycji,

9)       rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy i przy współudziale pozostałych wydziałów urzędu,

10)   egzekwowanie przeglądów zrealizowanych inwestycji przed upływem okresu gwarancyjnego,

11)   występowanie o pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów,

12)   opracowywanie wykazu potrzeb i planów remontów placówek oświatowych oraz nadzorowanie środków budżetowych wydatkowanych na ten cel,

13)   dokonywanie technicznych przeglądów placówek oświatowych,

14)   ustalanie zakresu awarii w placówkach oświatowo-wychowawczych i sprawowanie nadzoru technicznego nad ich usuwaniem,

15)   nadzór nad eksploatacją obiektów oświatowych przez bezpośrednich użytkowników.

 

Referat Dróg Publicznych

1)       zarządzanie drogami publicznymi w granicach Miasta poprzez:

a)      opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b)      opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą w tym oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej
i kanalizacji deszczowej,

c)      pełnienie funkcji inwestora,

d)      utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

e)      realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

f)       przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

g)      koordynacja robót w pasie drogowym,

h)      wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

i)        prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

j)        sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

k)      przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

l)        wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

m)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

n)      przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

o)      wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

p)      dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

r)    zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,

2)      zarządzanie, utrzymanie, remonty i bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej oraz przydrożnych rowów deszczowych i przepustów na terenie miasta wraz z wydawaniem warunków technicznych na odprowadzanie wód deszczowych i dokonywanie uzgodnień branżowych,

3)       prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego w tym udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

4)       nadzór nad eksploatacją oświetlenia ulicznego,

5)       współpraca z Zarządem Transportu Metropolitarnego w Katowicach w zakresie organizacji

      i koordynacji zbiorowej komunikacji pasażerskiej na terenie miasta,

6)      wydawanie decyzji lokalizacyjnych i opiniowanie projektów na zabudowę urządzeń niezwiązanych z ruchem drogowym,

7)       opiniowanie i uzgadnianie oraz lokalizacja obiektów budowlanych i reklam w obszarze pasa drogowego,

8)       współpraca z wydziałami w zakresie gospodarowania nieruchomościami pod pasy drogowe i dostępie nieruchomości do dróg publicznych,

9)       przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

10)   wydawanie zezwoleń na ustawianie reklam w pasie drogowym i pobieranie opłat z tego tytułu,

11)   nadzór nad oznakowaniem nazw ulic,

12)   koordynacja programu Śląskiej Karty Usług Publicznych,

13)   przygotowywanie, realizacja, nadzór i rozliczanie zadań z zakresu działalności Referatu,

14)   rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy i przy współudziale pozostałych wydziałów urzędu,

15)   realizacja inwestycji współfinansowanych ze szkód górniczych.

 

Referat Gospodarki Komunalnej

1)       współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za zaopatrzenie mieszkańców w podstawowe media,

2)       współpraca przy określaniu projektu gospodarczego i projektu budżetu Miasta,

3)       udział w naradach koordynacyjnych,

4)       usuwanie pojazdów z dróg publicznych,

5)       oczyszczanie jezdni i chodników oraz prowadzenie „Akcji Zima” na terenie Miasta,

6)       analiza, sporządzanie prognoz i doradztwo w zakresie komunalnej polityki energetycznej prowadzonej przez Miasto,

7)       koordynowanie spraw dotyczących komunalnej inżynierii energetycznej oraz ekonomiki
w energetyce komunalnej,

8)       monitoring i analiza zużycia mediów, usług telekomunikacyjnych i innych w jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich,

9)       utrzymywanie czystości, prawidłowego stanu sanitarnego Miasta, likwidacja wysypisk śmieci i utylizacji odpadów komunalnych,

10)   prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schroniska,

11)   wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,

12)   prowadzenie spraw grobownictwa wojennego, pomników oraz miejsc pamięci narodowej,

13)   prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście, w parkach na skwerach i klombach,

14)   urządzanie i utrzymywanie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej,

15)   prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów,

16)   utrzymanie zieleni w pasach drogowych,

17)   współpraca merytoryczna z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

18)   wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznawanych za agresywne,

19)   przygotowywanie, realizacja, nadzór i rozliczanie zadań z zakresu działalności Referatu,

20)   rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych we współpracy i przy współudziale pozostałych Wydziałów.

 

Zespół Koordynacji Administracyjnej

1)       koordynacja obiegu dokumentów,

2)       administracyjna koordynacja realizowanej inwestycji rozbudowy Szpitala Miejskiego.