Nazwa:

Wydział Finansowo-Podatkowy

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

parter, p. 01-03, 11,

Kontakt:

Tel. 32/3939304, 32/3939318, 32/3939315, 32/3939414, 32/7761473,  32/3939334, 32/3939313, 32/3939348, 32/7761496

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Radosław Rajtar


Wydział Finansowo – Podatkowy

Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Finansowo-Podatkowego należy w szczególności:

 

Referat Podatkowy

1)        wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych  oraz prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie tych należności,

2)        ewidencja należności z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków  transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty eksploatacyjnej,

3)        analiza zgodności danych ewidencji podatkowej z ewidencją gruntów i budynków oraz stanem faktycznym nieruchomości,

4)         przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych oraz w sprawach zwolnień
z podatków i opłat,

5)        sporządzanie prognozy dochodów Miasta w zakresie podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego, opłat lokalnych, opłaty skarbowej  i opłaty eksploatacyjnej,

6)         prowadzenie spraw związanych z obsługą kasową wynikających z Instrukcji kasowej,

7)         wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

8)         prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat oraz wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, 

9)        wprowadzanie do systemu SHRIMP informacji o pomocy publicznej udzielonej przez Prezydenta Miasta,

10)     prowadzenie kontroli podatkowych,

11)     opiniowanie wniosków i sporządzanie  decyzji w sprawie ulg i umorzeń  w spłacie zobowiązań podatkowych,

12)     prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, a pobieranych przez urzędy skarbowe,

13)     prowadzenie spraw w zakresie nadpłat w opłacie skarbowej,

14)     rozliczanie inkasentów opłaty targowej,

15)     sporządzanie sprawozdań, w tym w zakresie dochodów podatkowych,

16)     współpraca z KRUS i ZUS w sprawach z zakresu ubezpieczenia rolników,

17)     udzielanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych, dla których Prezydent Miasta  jest organem podatkowym,

18)     sporządzanie wniosków o przyznanie kwot rekompensujących dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 

Referat Windykacji

1)         analiza sald zaległości wobec Gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłat: targowej, skarbowej i od posiadania psów, opłaty za gospodarowanie odpadami,

2)        analiza sald zaległości wobec Gminy i Skarbu Państwa z tytułu należności publicznoprawnych
i cywilnoprawnych, na podstawie danych przekazywanych przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu,

3)        przekazywanie dokumentacji do Biura Prawnego celem wszczęcia postępowań egzekucyjnych dotyczących niepodatkowych należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych Gminy i Skarbu Państwa,

4)         monitorowanie spraw przekazanych do Biura Prawnego tut. Urzędu,

5)         wprowadzanie zaległości cywilnoprawnych do rejestru dłużników,

6)         wprowadzanie dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych,

7)        powiadamianie podatników (sms, e-mail) o zbliżającym się, przekroczonym terminie płatności podatku,

8)        sporządzanie i przekazywanie do organów egzekucyjnych wniosków o ukaranie za uporczywe niewpłacanie podatku,

9)        zapytania do organów egzekucyjnych na jakim etapie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

10)    zawiadamianie właściwego organu egzekucyjnego o każdej zmianie dot. wysokości zaległości ujętej w tytule wykonawczym,

11)     poszukiwanie i wskazywanie organom egzekucyjnym majątku zobowiązanego,

12)    składanie wniosków do organów egzekucyjnych o wszczęcie egzekucji z nieruchomości uzyskanych na podstawie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych,

13)     zabezpieczenie należności na ruchomościach dłużnika poprzez wprowadzanie zaległości do Rejestru Zastawów Skarbowych,

14)     składanie wniosków do sądu o ogłoszenie upadłości dłużnika,

15)     składanie wniosków do sądu o wpis zaległości zobowiązanego do KRS,

16)     składanie skarg i zażaleń na oddalenia wniosków i na postanowienia,

17)     zabezpieczenie majątku dłużnika za pomocą hipoteki przymusowej,

18)     wydawanie zaświadczeń o wykreśleniu hipoteki przymusowej,

19)    sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z podjętych działań windykacyjnych.