Nazwa:

Wydział Finansowo-Budżetowy

Adres:

ul. Bytomska 84

41-940 Piekary Śląskie

I pietro, p. 114-116, III pietro-p.303

Kontakt:

Tel. 32/3939332, 32/3939330, 32/3939347, 32/7761465, 32/3939326, 32/3939312, 32/3939466, 32/3939326, 32/3939331,

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Anna Machura


Wydział Finansowo-Budżetowy
Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności:

Referat Budżetu i Planowania

1)       prowadzenie ewidencji księgowej organu finansowego jednostki samorządu terytorialnego,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie organu finansowego jednostki samorządu terytorialnego,

3)       sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie jednostki samorządu terytorialnego,

4)       sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie jednostki samorządu terytorialnego,

5)       opracowywanie założeń dotyczących budżetu Miasta,

6)      przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i projektów zmian budżetu,

7)       opracowywanie okresowych analiz dotyczących budżetu Miasta,

8)       bieżąca analiza realizacji budżetu Miasta,

9)       opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych,

10)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektów jej zmian,

11)  wykonywanie zadań związanych z zaciąganiem przez Miasto kredytów i pożyczek, emitowaniem obligacji komunalnych oraz udzielaniem gwarancji i poręczeń,

12)   prowadzenie spraw związanych z bankową obsługą budżetu,

13)   współpraca z bankami w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych,

14)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, o których mowa w odrębnych przepisach wewnętrznych,

15)   współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie wykonywanych zadań,

16)   sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

17)   prowadzenie rejestru upoważnień udzielanych przez Skarbnika.

Referat Finansowy

1)      prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu jako jednostki budżetowej, w tym w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich,

2)      prowadzenie ewidencji wartości majątku gminnego Miasta w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu,

3)      dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie Urzędu jako jednostki budżetowej,

4)      sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie działania Urzędu jako jednostki budżetowej,

5)      sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie działania Urzędu jako jednostki budżetowej,

6)      sporządzanie deklaracji VAT Urzędu Miasta oraz zbiorczej deklaracji VAT Gminy Piekary  Śląskie na podstawie dokumentów otrzymywanych z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych podlegających wspólnemu rozliczeniu podatku,

7)      prowadzenie Generalnego Rejestru Umów w systemie OTAGO w zakresie wydatków budżetowych,

8)       współdziałanie z innymi urzędami i instytucjami w zakresie wykonywanych zadań.