Nazwa:

Wydział Edukacji

Adres:

ul.Żwirki 23A

41-940 Piekary Śląskie

I piętro - pokoje 101, 102, 103

Kontakt:

Tel. 32/3939388, 32/3939311, 

Zadania:

jak w regulaminie organizacyjnym

Naczelnik:

Michał Sojka

 

Wydział Edukacji

Do zadań, kompetencji i obowiązków Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 

1)       koordynowanie bieżącej działalności placówek oświatowych,

2)       planowanie, na podstawie danych statystycznych i demograficznych,  sieci przedszkoli, szkół
i pozostałych placówek, prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem i likwidacją placówek oświatowych,

3)       współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych,

4)      prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz nadzór w zakresie kadrowym tych placówek,

5)      przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

6)      współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, wykonywanie zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego,

7)      koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami śródrocznymi uczniów,

8)      kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego,

9)      kierowanie uczniów do szkolnych ośrodków wychowawczych,

10)   zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

11)  współdziałanie z Zakładem Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie planowania budżetów placówek,

12)  współpraca z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w zakresie spraw edukacyjnych,

13)   współdziałanie ze społecznym ruchem oświatowym i innymi organizacjami i instytucjami,

14)   prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych,

15)   prowadzenie merytorycznej dokumentacji związanej ze stypendiami, w tym sportowymi,

16)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

17)   realizowanie procedur awansu zawodowego nauczycieli,

18)  prowadzenie baz danych oświatowych oraz sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych w zakresie określonym przepisami ustawy o systemie informacji oświatowej,

19)   przeprowadzanie procedury oceny pracy dyrektora placówki oświatowej,

20)   kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

21)  organizacja dowozu niepełnosprawnych uczniów do placówek oświatowych,

22)   organizacja i kontrola systemu doradztwa metodycznego w nadzorowanych placówkach,

23)  przygotowywanie w każdym roku kalendarzowym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto,

24)  prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem niepublicznych placówek oświatowych,

25)  realizacja programów edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

26)   współpraca z oświatowymi związkami zawodowymi,

27)  nadzór merytoryczny nad przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami ponadpodstawowymi, zespołami szkolno-przedszkolnymi, młodzieżowymi domami kultury, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Zakładem Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.