Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Udostepnianie informacji publicznej

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Referat Organizacyjny Wydziału Organizacyjnego

Nr karty: ORo.1611.6.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Udostępnienie Informacji Publicznej

OGÓLNY OPIS:

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  jest udostępniana na wniosek.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
  z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz wniosku (nie ma charakteru obligatoryjnego) 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a)       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP.

b)      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c)       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d)      Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu.

e)       Przesłać faksem.

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu, po wybraniu urzędu właściwego do załatwienia sprawy.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84; Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców – parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek
7:30-14:00. Faks: 32 287 22 69, e-ma
il: um@piekary.pl.

 1. UWAGA
  Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd.

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej PeUP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową i być zalogowanym. Szczegółowe informacje zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
  1. Wykonaj logowanie oraz wypełnij formularz (ikonka - Edytuj dokument).
  2. Podpisz dokument opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (ikonka - Podpisz dokument lub Podpisz dokument przez ePUAP).
  3. Wyślij dokument do urzędu drogą elektroniczną (ikonka - Wyślij dokument).
 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.                                                                                    
  Szczegółowe informacje na temat logowania zawiera "Pomoc" dostępna w górnej części strony.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców - parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00; wtorek - czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:00.

OPŁATY:

 1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku
  w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a)       Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b)      Poprzez pocztę tradycyjną.

c)       Osobiście w siedzibie urzędu.

d)      Pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

e)       Faksem.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84; Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców - parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:00.
Faks: 32 287 22 69, e-mail:
um@piekary.pl.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 2. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

a)       czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;

b)      pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,

c)      pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej
 w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

d)      pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),

e)       decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,

f)        decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 3. Informacje można uzyskać również telefonicznie.                     
  Referat Organizacyjny ul. Bytomska 84 pokój nr 212 - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnieniu informacji następują w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. Odwołanie należy złożyć w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84; Punkt Informacyjny i Obsługi Mieszkańców – parter. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-17:00; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:00.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
  3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,
pokój nr 201 poniedziałek 13:00-17:00

 1. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedze o sprawach publicznych. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.


KLAUZULA INFORMACYJNA – UDZIELANIE / UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się
z poniższymi informacjami:

1.      Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępnienia lub odmowy udostępnienia informacji publicznej. Realizacja obowiązku wynikającego z przepisu prawa - zgodnie
z art. 2 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne do realizacji obowiązku prawnego).

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotowi przetwarzającemu:

·         LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów
w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upublicznione.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 5 lat z ewentualnym przedłużeniem wynikającym z ekspertyzy Archiwum Państwowego – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie
w związku ze zmianami przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku wydania decyzji odmownej, wymagane jest podanie danych osobowych wnioskującego (art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE :

 

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

 

Pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki

Pomocniczy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (266.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klauzula - informacja publiczna (260.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2007-03-26 08:09:09
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2007-03-26 08:55:26
Ostatnia zmiana:2019-12-03 12:01:49
Ilość wyświetleń:3022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij