Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 68 - DOKONANIE WPISU OSOBY DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW I WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

                                     

 

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.68.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: DOKONANIE WPISU OSOBY DO EWIDENCJI

INSTRUKTORÓW I WYDANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

 

 

 

 

 

OGÓLNY OPIS:

      1.   Instruktorem jest osoba, która:

a.  posiada prawo jazdy:

   • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
   • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
   • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
   • kategorii T przez okres co najmniej 2 lat – dotyczy instruktorów, osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T.

b.  posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie

     na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o

     uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

c.  posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

     wykonywania czynności instruktora;

d.  posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań

     psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

e.  ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i

     posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób

     ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

     silnikowymi;

f.  złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed

    komisją powołaną przez wojewodę;

g.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

   • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
   • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
   • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
   • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

h.  jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 1. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.
  Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty.
 2. Po wpisaniu osoby do rejestru instruktorów, wydaje się jej legitymację instruktora na okres wynikający z terminów badań załączonych do wniosku.
 3. Instruktor jest obowiązany posiadać w czasie szkolenia legitymację instruktora i okazywać ją na żądanie.
 4. Organem właściwym do prowadzenia rejestru instruktorów jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wpis do rejestru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do zgłoszenia na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu:

a.   Wypełniony formularz wniosku;

b.   Oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia

      średniego (do wglądu), kserokopia do dokumentacji;

c.   Oryginał prawa jazdy (do wglądu), kserokopia do dokumentacji;

d.   Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania

      czynności instruktora, wydanych przez lekarza posiadającego uprawnienia do

      wykonywania badań profilaktycznych oraz przez lekarza posiadającego uprawnienia

     do przeprowadzania badan lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku

      przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał);

e.   Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do

      wykonywania czynności instruktora(oryginał);

f.    Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na

      instruktorów (oryginał);

g.   Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał);

h.   Wyraźna fotografia o wymiarach (3,5 cm x 4,5 cm);

i.    Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo

      potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej;

                    j.   Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na

                         ustalenie tożsamości przy bezpośrednim kontakcie z urzędem (do wglądu).

  2.  Do wydania legitymacji instruktora nauki jazdy:

a.   Dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu

      sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę (oryginał);

b.   Dowód wniesienie (uiszczenia) opłaty (oryginał).

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.   Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem

      poleconym).

c.   Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

             Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

             (32)  77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       2.   Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

a.   W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b.   W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

      bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

      przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

      na wskazany adres.

3.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

      złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

4.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

      pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:    

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

      czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

      1.  Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50 PLN.

            Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

      2.  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

     prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
     Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

     rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

            Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

      3.   Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

            przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

            Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

            urzędowania : poniedziałek 7:30 – 16:30,  wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30.

4.  Termin wniesienia opłaty za wydanie decyzji oraz ewentualnie ustanowienie pełnomocnictwa:

     najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. W terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku następuje wydanie decyzji administracyjnej o dokonaniu wpisu osoby do ewidencji instruktorów i nadaniu jej numeru uprawnienia oraz wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.   Poprzez pocztę tradycyjną.

b.   Osobiście w siedzibie urzędu.

 1. W sytuacji odmowy wpisania osoby do rejestru instruktorów w terminie do 1 miesiąca do złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja odmowna.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.   Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Poprzez pocztę tradycyjną.

c.   Osobiście w siedzibie urzędu.

             Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

             (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek-

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

      5.    W sprawach szczególnie skomplikowanych ww. terminy mogą ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

6.    O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

      1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

            z  Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

            poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

            104 – I piętro.

      2.  Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu: (32)  77 61 468

             i (32) 39 39 341. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.   Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem

      poleconym).

c.   Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

             Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu

             (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek –

             czwartek  7:30– 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

      2.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w

             polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

             23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

3.    Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.   Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego

      w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.   Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

d.   Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

             Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

             poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu:(32) 39 39 358.

       2.   Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

FORMULARZE: Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.         Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.         W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

        a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

        b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

        Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.         Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

        - prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców – na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

        - prowadzenie nadzoru nad instruktorem i wykładowcą – na podstawie rozdziału 8 ustawy
o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

        - zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 138b ustawy o kierujących
pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.         Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

        -Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia ewidencji instruktorów.

        - Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

        - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

        Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.         Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone;

9.         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami instruktora. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10.     Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

KM-68 (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-68 (230.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 12:00:58
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-20 12:46:58
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-07 12:01:38
Ostatnia zmiana:2019-08-23 09:23:52
Ilość wyświetleń:2035
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij