Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 67 - PRZEKAZANIE INFORMACJI O PODJĘCIU /ZAKOŃCZENIU PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIE O UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI LUB ZMIANIE DANYCH

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.67.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: PRZEKAZANIE INFORMACJI O PODJĘCIU /

ZAKOŃCZENIU PRZEZ SZKOŁĘ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SZKOLENIA OSÓB

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI SILNIKOWYMI

LUB ZMIANIE DANYCH

 

 

 

 

 

 

OGÓLNY OPIS:

       1. Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi

           w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli

           w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie

           umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi.

2.  Szkoła może prowadzić szkolenie w zakresie określonym powyżej po spełnieniu wymagań:

a.  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

   • salę wykładową,
   • pomieszczenie biurowe,
   • plac manewrowy oraz
   • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

b.  zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz

     udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców

     pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do

     kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej w informacji

     o podjęciu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia;

c.  posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz

     pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.

3.  Szkoła jest obowiązana przekazywać staroście właściwemu ze względu na siedzibę szkoły

     informacje:

a.  o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie

     uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi oraz dane:

   • nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
   • numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile podmiot taki numer posiada;
   • numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile podmiot taki numer posiada;
   • numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;
   • poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
   • adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;
   • imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu.

- najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć;

b.  o zmianie ww. danych - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;

c.  o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi - w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

4.   Starosta właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzi ewidencję szkół prowadzących

      szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.  Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem

     poleconym).

c.  Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

             Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

             (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek -

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

      2.    Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

a.  W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b.  W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

     bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

     przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

     na wskazany adres.

3.   Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

      złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

4.   W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

      pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:                

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32)  77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

      czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

            Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

            Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

            urzędowania : poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30.

      4.   Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Bezzwłocznie po przekazaniu przez szkołę kompletnej informacji o podjęciu działalności w zakresie szkolenia starosta wpisuje szkołę do ewidencji szkół prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi, nadaje szkole numer ewidencyjny oraz zawiadamia wnioskodawcę o nadanym numerze.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.   Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.   Poprzez pocztę tradycyjną.

c.   Osobiście w siedzibie urzędu.

             Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

             (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek-

             czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       3.   O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

       1.   Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

             z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

             poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

             104 – I piętro.

       2.  Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu (32)  77 61 468

             i (32) 39 39 341. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

       1.  Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

                     a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek

                          dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

                     b. Pisemnie pocztą tradycyjną.

                     c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

                     d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

            Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

            poniedziałek 13:00 – 17:00. Numery telefonów (32) 39 39 358.

       2.  Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

3.      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów  związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U.
z 2019 r. poz. 596).

 

FORMULARZE: Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia

                           kierowców

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.    Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

     a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

     b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

     Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

     - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

     - prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – na podstawie rozdziału 8 ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

     - zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 138b ustawy o kierujących

      pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

     -Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców.

     - Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

     - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

     Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji.. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

infor.o podjęciu dział.przez szkołę (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
infor.o podjęciu dział.przez szkołę (148.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-67 (74kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-67 (225.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 11:15:24
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-18 14:02:52
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-07 11:16:04
Ostatnia zmiana:2019-08-23 09:22:19
Ilość wyświetleń:1603
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij