Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 64 - DOKONANIE ZMIANY WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.64.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: DOKONANIE ZMIANY WPISU DO REJESTRU

PRZEDSIĘBIORSTW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

 

 

 

 

 

OGÓLNY OPIS: 

      Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od

      dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych..

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

     1.  Wypełniony formularz wniosku.

     2.  Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

     3.  Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo

          poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

     1.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

           Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

           (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek –

           czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.

      2.  Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

                    a. W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

                    b. W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć

                        bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub

                        przesłać pocztą, a urząd po dokonaniu odpowiednich czynności dokumenty te odeśle

                        na wskazany adres.

      3.  Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

           złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

      4.  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

           pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:                

      Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

      (32)  77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

      czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY :

      1. Opłata za rozszerzenie zakresu wpisu: 500 PLN.

          Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

      2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

          prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

          Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

          rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

          Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

          przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

          Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

          Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

          urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:30,  wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30.

      4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

      1. W terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zaświadczenie o

          dokonaniu zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

          kierowców.

      2. W przypadku odmowy dokonania zmiany wpisu w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia

          kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie dokonania zmiany

          wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. W sprawach

          szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy:

      3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

                    a. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

                    b. Poprzez pocztę tradycyjną.                                                             

                    c. Osobiście w siedzibie urzędu.

           Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

           (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek-

           czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

       1.  Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

            z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

            poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

            104 – I piętro.

      3.  Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu (32)  77 61 468

             i (32) 39 39 341. 

.

TRYB ODWOŁAWCZY:

       1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

           doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

           Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

            Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu:

            (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek –

            czwartek  7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

       2.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

            w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

            23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).

       3.  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

       1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

                     a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek

                          dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

                     b. Pisemnie pocztą tradycyjną.

                     c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

                     d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

           Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

           poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu  (32) 39 39 358.

       2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

3.       Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).

4.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów  związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz. U.
z 2019 r. poz. 596).

 

FORMULARZE: Wniosek o zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek

                           szkolenia kierowców

                       

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.    Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.    W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

     a) drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

     b) pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

     Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

     - prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców – na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

     - prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – na podstawie rozdziału 8 ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

     - zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 138b ustawy o kierujących

      pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO;

4.    Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

     -Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu prowadzenia rejestru ośrodków szkolenia kierowców.

     - Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

     - LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

     Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu/celów, o którym/ch mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 10 lat od dnia skreślenia z ewidencji.. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.    Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

 

 

 

 

 

 

Załączniki

KM-64 (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-64 (190.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 09:33:30
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-18 12:33:30
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-03-12 09:34:30
Ostatnia zmiana:2019-08-23 09:10:05
Ilość wyświetleń:1001
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij