Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 49 - WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU JEGO UTRATY (ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ) LUB ZNISZCZENIA

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.49.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYDAWANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU

JEGO UTRATY (ZAGUBIENIE, KRADZIEŻ) LUB ZNISZCZENIA

 

OGÓLNY OPIS:

      1. Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana w terminie 30 dni od

          zaistnienia zdarzenia zawiadomić starostę (w mieście na prawach powiatu - prezydenta miasta)

          o utracie prawa jazdy,o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność

          a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych.

     2. Prawo jazdy otrzymuje osoba uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie 

         nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na 

         terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

·         przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

·         przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

·         przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

·         przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.

      3. W celu uzyskania wtórnika prawa jazdy należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi

          dokumentami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

      1.  Wypełniony formularz wniosku.

      2.  Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

      3.  Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie

           tożsamości (do wglądu).

           W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym

           podpisem weryfikowanym, kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem elektronicznym złożonym

           z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie

           dokumentu  tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

      4.  Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez

           nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w pozycji frontalnej z zachowaniem

           równomiernego oświetlenia twarzy.
           Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię

           przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie

           głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z

           nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie

           potwierdzającym tożsamość tej osoby.

      5.  Kserokopia posiadanego prawa jazdy (dwustronna) w przypadku posiadania dokumentu

           częściowo zniszczonego.

      6.  Cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku

           kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa

           pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od

           sześciu  miesięcy.

      7.  Skan podpisu - w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej.

      

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

      1.  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując   dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

            Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę.

            Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32)  77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       2.  Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy

            złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.

       3.  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

            pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

       4.  W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub

            nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ

            informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek

            o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

       Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

       (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

       czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

       1.  Kwota opłaty za wydanie krajowego prawa jazdy: 100 PLN + 0,50 PLN opłaty ewidencyjnej.

            Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

       2.  Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

            prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

            Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

            rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

            Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

       3.  Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

            przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

            Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

            urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:30,  wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 – 13:30.

       4.  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

       1. Otrzymanie nowego prawa jazdy uzależnione jest od zwrotu dotychczas posiadanego

            zniszczonego dokumentu do kierowania pojazdami mechanicznymi.

       2.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

                    a. Osobiście w siedzibie urzędu.

                    b. Poprzez pocztę tradycyjną.

            Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 -16:30 wtorek-

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       3.  O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

        1.  Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

             z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

             poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

             104 – I piętro.

       2.  Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu: (32)  77 61 468

              i (32) 39 39 341. 

        3.   Na stronie internetowej https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html - Status

              Spraw  Interesanta.

        4.  Informacje o gotowym do odbioru prawie jazdy można uzyskać SMS-em lub e-mailem, po

             wpisaniu przy składaniu wniosku nr telefonu komórkowego lub adresu e-mail.

TRYB ODWOŁAWCZY:

         1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

             potwierdzenia odbioru dokumentu lub doręczenia decyzji odmownej, za pośrednictwem

             organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

             Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

                 Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu

                 (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 – 17:00,

                 wtorek – czwartek  7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

            2.  O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

                 w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

                 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.

                 zm.).

            3.  Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

            1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

                           a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek

                               dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

                           b. Pisemnie pocztą tradycyjną.

                           c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

                           d. Ustnie bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu (32) 39 39 325.

           2.  Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

          W razie odzyskania utraconego dokumentu, dokument ten należy zwrócić do starosty

          (w miastach na prawach powiatu-prezydenta miasta).            

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

 FORMULARZE: Wniosek o wydanie prawa jazdy.

                       

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)         drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)         pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie  wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi   podstawami  prawnymi:

- wydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokonywanie innych działań administracyjnych związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami – na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz niektórych osób bez uprawnień – na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 100b ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia Administratorowi dokumentów komunikacyjnych

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu lub   uzyskania informacji o zgonie z rejestru PESEL, lub zmiany właściwości organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.       Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

11.   Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowolne, jeśli                    informację taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru uprawnieniu do kierowania pojazdami.

 

 

 

 

 

Załączniki

KM-49 (78kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-49 (197.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek-prawo jazdy (602.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 10:39:56
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-18 09:20:02
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-02-28 10:40:16
Ostatnia zmiana:2019-08-23 08:23:51
Ilość wyświetleń:1671
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij