Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KM 42 - PRZYWRÓCENIE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM COFNIĘTEGO NA OKRES NIEPRZEKRACZAJACY 1 ROKU

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.42.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY: PRZYWRÓCENIE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM COFNIĘTEGO NA OKRES NIEPRZEKRACZAJĄCY 1 ROKU

 

OGÓLNY OPIS:

 

 

 

 

 1. Uprawnienie przywraca się po ustaniu przyczyn cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.
 2. Decyzję o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje starosta (w mieście na prawach powiatu - prezydent miasta).
 3. W celu przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdem należy złożyć stosowny wniosek

            wraz w wymaganymi dokumentami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Oryginał orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - w przypadku cofnięcia uprawnienia w związku z stwierdzeniem istnienia przeciwwskazań lekarskich do prowadzenia pojazdów.
 3. Oryginał orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w przypadku cofnięcia uprawnienia w związku z stwierdzeniem        istnienia przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.
 4. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem PeUP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 5. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

      

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (do celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy: Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro, numer telefonu: (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 1. Dokumenty do wglądu należy przedstawić:

a.       W sytuacji bezpośredniego kontaktu z urzędem - przy składaniu wniosku.

b.      W sytuacji korzystania ze skrzynki PeUP lub drogi pocztowej – dostarczyć bezpośrednio do urzędu, jako uzupełnienie wcześniej przesłanego wniosku lub przesłać pocztą.

 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:              

Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu: (32)  77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30-16:30 wtorek – czwartek 7:30 - 15:00 piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

 1. Kwota opłaty ewidencyjnej: 0,50 PLN.

Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

 1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

             Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

 1. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu - ul. Bytomska 84 pokój nr 01 – parter, numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 – 13:30.
 2. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Niezwłocznie po wpłynięciu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna
  o przywróceniu uprawnień lub odmowie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdem.
 2. W przypadku wydania decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia - prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem wydawane jest Wnioskodawcy.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

a.       Osobiście w siedzibie urzędu.

b.      Poprzez pocztę tradycyjną.

 1. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta w godzinach jego pracy: poniedziałek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr 104 - I piętro.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu: (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.      Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy - ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek – czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania
  w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.).
 2. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

a.       Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego
 w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

b.      Pisemnie pocztą tradycyjną.

c.       Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy. 

 1. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu. Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84, w poniedziałek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358. 
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.).

3.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

 

FORMULARZE: Wniosek o wydanie prawa jazdy.

                       

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)         drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)         pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie  wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi   podstawami  prawnymi:

- wydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokonywanie innych działań administracyjnych związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami – na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz niektórych osób bez uprawnień – na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 100b ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia Administratorowi dokumentów komunikacyjnych

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu lub   uzyskania informacji o zgonie z rejestru PESEL, lub zmiany właściwości organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.       Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

11.   Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowolne, jeśli                    informację taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru uprawnieniu do kierowania pojazdami.

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Załączniki

KM-42 (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KM-42 (218.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek-prawo jazdy (602.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Osadnik
Data utworzenia:2018-10-11 14:17:47
Wprowadził do systemu:Dorota Malejka
Data wprowadzenia:2014-02-17 13:35:30
Opublikował:Dorota Malejka
Data publikacji:2014-02-26 14:19:07
Ostatnia zmiana:2019-08-23 08:20:29
Ilość wyświetleń:1361
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij