URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ:

Wydział Komunikacji

 

NR KARTY: KM.1611.58.2019

 

TYTUŁ KARTY / NAZWA PROCEDURY: WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM

UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE PO RAZ PIERWSZY LUB ROZSZERZENIE ZAKRESU UPRAWNIEŃ

 

OGÓLNY OPIS:

       1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

                   a. ukończyła 21 lat;

                   b. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;

                   c. uzyskała orzeczenie:

                                      - lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

                                        uprzywilejowanym,

                                      - psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania

                                        pojazdem uprzywilejowanym;

                   d. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

                   e. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej

                      kategorii prawa jazdy.

       2. Zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej

           jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

  

WYMAGANE DOKUMENTY:

       1.  Wypełniony formularz wniosku.

       2.  Kopia dowodu wniesienia (uiszczenia) opłaty.

       3.  Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

            uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

       4. Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania

           pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

       5. Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub

           pojazdami przewożącymi wartości pieniężne.

       6. Kserokopia prawa jazdy.

       7. W przypadku rozszerzenia zakresu uprawnień - kserokopia aktualnie posiadanego zezwolenia.

       8. Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych

           dokumentów (pkt od 2 do 5).

 

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

       1.  Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

            Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       2.  Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych

            dokumentów.

       3.  W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie

           pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W URZĘDZIE:               

        Wydział Komunikacji – Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 – I piętro. Numer telefonu:

        (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341. Godziny urzędowania poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek –

        czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

 

OPŁATY:

       1. Opłata za wydanie zezwolenia: 50 PLN.

           Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

       2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub

           prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.

           Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub

           rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

           Wpłata na konto bankowe: Urząd Miasta Piekary Śląskie PKO Bank Polski SA

Nr 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566

       3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem,

           przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

           Kasa Urzędu Miasta ul. Bytomska 84, pokój 1 – parter. Nr telefonu: (32) 39 39 318. Godziny

           urzędowania: poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 – 15:00, piątek 7:30 –13:30.

       4. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

       1. Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja o wydaniu zezwolenia

           na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

           bądź decyzja o odmowie wydania zezwolenia. 

       2.  Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

                    a. Osobiście w siedzibie urzędu.

                    b. Poprzez pocztę tradycyjną.

            Wydział Komunikacji - Prawa Jazdy ul. Bytomska 84, pokój nr 104 - I piętro. Numer telefonu:

            (32) 77 61 468 i (32) 39 39 341 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:30 wtorek-

            czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30.

       3.  O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

        1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście

            z Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie w godzinach jego pracy:

            poniedziałek 7:30 – 16:30, wtorek – czwartek 7:30 - 15:00, piątek 7:30 - 13:30, pokój nr

            104 – I piętro.

       2. Informacje można uzyskać również telefonicznie. Numer telefonu (32)  77 61 468

            i (32) 39 39 341. 

.

TRYB ODWOŁAWCZY:

        1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia

             doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.

             Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a.       Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

b.       Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

c.       Bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

             Urząd Miasta ul. Bytomska 84 Punkt Informowania Mieszkańców – parter. Nr telefonu

             (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzędowania : poniedziałek 7:30 – 17, wtorek –

             Czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00.

         2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania

             w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia

             23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn.

zm.).

         3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

 

SKARGI I WNIOSKI:

        1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

                           a. Pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek

                               dostępnego w dziale Inne, poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

                           b. Pisemnie pocztą tradycyjną.

                           c. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

                           d. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

              Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba ul. Bytomska 84,

              poniedziałek 13:00 – 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.

        2.   Skargi i wnioski są wolne od opłat.  

 

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).

2.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

3.       Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.).

4.       Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).

 

 

FORMULARZE: Wniosek o wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem

                           uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

                       

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.       Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.       W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)         drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)         pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie  wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.       Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi   podstawami  prawnymi:

- wydanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokonywanie innych działań administracyjnych związanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami – na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców oraz niektórych osób bez uprawnień – na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

- zasilanie centralnej ewidencji kierowców – na podstawie art. 100b ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

4.       Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa: operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:

- Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA z siedzibą przy ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, której powierzono dane w celu wytworzenia i dostarczenia Administratorowi dokumentów komunikacyjnych

- Asseco Data Systems S.A. z siedzibą przy ul. Podolskiej 21, 81-321 Gdynia, której powierzono dane w związku z asystą techniczną zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania miastem w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawnione każdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu lub   uzyskania informacji o zgonie z rejestru PESEL, lub zmiany właściwości organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.. Okres przechowywania może ulec zmianie ze względu na zmiany przepisów prawa.

6.       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i realizacji umowy. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.       Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b  RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.       Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone; 

9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym załatwienia sprawy związanej z uprawnieniami do kierowania pojazdami. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia wnioskowanej sprawy.

10.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

11.   Podanie adresu poczty elektronicznej/nr telefonu komórkowego jest dobrowolne, jeśli                    informację taką podano to zostanie ona wykorzystana do poinformowania Pani/Pana o gotowym do odbioru uprawnieniu do kierowania pojazdami.