Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Skargi i Wnioski

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Referat Organizacyjny Wydzialu Organizacyjnego

Nr karty: ORo.1611.4.2019

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Skargi i Wnioski

OGÓLNY OPIS :

1.     Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu.

2.     Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:

a)    poprawy organizacji urzędu,

b)    wzmocnienia praworządności,

c)    usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

d)    ochrony własności,

e)     lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3.     Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:

a)     zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników,

b)                            naruszenia praworządności,

c)     naruszenia interesów skarżących,

d)    przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw,

e)     nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.

Skargi i wnioski na:

1.      radę gminy, radę powiatu i sejmiku województwa – należy kierować do wojewody, a w zakresie spraw finansowych - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

2.      organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należy kierować do wojewody lub organu wyższego stopnia;

3.      wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – należy kierować do rady gminy;

4.      zarząd powiatu oraz starostę, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – należy kierować do rady powiatu;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz wniosku / skargi

Uwaga:

Skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.     Przesłać za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

4.     Ustnie do protokołu

5.     Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i Bytomska 92 - Punkt Informowania  Mieszkańców - parter.  Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

OPŁATY:

Skargi i wnioski są wolne od opłat

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku.

2.      W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.

3.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

1.     Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

2.     Poprzez pocztę tradycyjną.

3.     Osobiście w siedzibie urzędu, w godzinach jego pracy:

a)     w Referacie Organizacyjnym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój nr 212  - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 – skargi i wnioski kierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,

4.      O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

1.     Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty – w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na platformie SEKAP.

2.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

3.     Informacje można uzyskać również telefonicznie:

a)     w Referacie Organizacyjnym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84 pokój nr 212 - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 – skargi i wnioski kierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

1.     Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie przysługuje skarga, której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.

2.     Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.

3.     Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi
w terminie. Zażalenie można złożyć w Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub osoby upoważnione, w godzinach pracy w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1700 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,
ul. Bytomska 84, pokój nr 210, nr tel: 32 3939358.

PODSTAWA PRAWNA:

 

Zagadnienie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „ Skargi   i Wnioski” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania   i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie reguluje Regulamin Organizacyjny.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy o zapoznanie
się z poniższymi informacjami:

1.      Administratorem danych osobowych, które zostały nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;

2.      W sprawach z zakresu ochrony swoich danych osobowych, ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez administratora:

a)       drogą mailową na adres dane.osobowe@piekary.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Jakakolwiek zmiana osoby wyznaczonej na Inspektora ochrony danych nie będzie wpływała na wskazane sposoby kontaktu.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

·         art. 6 ust. 1 lit. c i e, a także art. 9 ust. 2 lit. g RODO – prowadzenie postępowania
i zebranie materiału dowodowego, w myśl postanowień  art. 78, 80 oraz 221-247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku konieczności przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, których skarga lub wniosek dotyczy (spółki, spółdzielnie, itp.);

·         art. 6 ust. 1 lit. d RODO – ochrona Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

4.      Z poszanowaniem poufnego charakteru Pani/Pana danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, Pani/Pana dane mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, podmiotowi przetwarzającemu LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tych celów dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych wieczyście – zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania może ulec zmianie
w związku ze zmianami przepisów prawa.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

7.      Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych.

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpatrzenia sprawy.  Wyrażenie zgody na udostępnienie Pani/Pana danych osobowych podmiotom, których skarga lub wniosek dotyczy
jest dobrowolne, niemniej jednak jej nieudzielenie, uniemożliwi jej właściwe rozpatrzenie.

11.   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE :

Pomocniczy wzór wniosku (PDF)

Pomocniczy wzór skargi (PDF)

 

Załączniki

Klauzula informacyjna - skargi i wnioski (208.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skarga (275.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (275.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2013-06-25 10:32:15
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2007-03-09 13:55:36
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2007-03-09 14:00:50
Ostatnia zmiana:2019-12-09 13:51:16
Ilość wyświetleń:4293
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij