Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Skargi i Wnioski

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej : Referat Organizacyjny Wydzialu Organizacyjnego

Nr karty: ORo.1611.15.2018

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY:

Skargi i Wnioski

OGÓLNY OPIS :

1.     Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu.

2.     Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:

a)    poprawy organizacji urzędu,

b)    wzmocnienia praworządności,

c)    usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

d)    ochrony własności,

e)     lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3.     Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:

a)     zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników,

b)                            naruszenia praworządności,

c)     naruszenia interesów skarżących,

d)    przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw,

e)     nienależytego załatwienia wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie.

Skargi i wnioski na:

1.      radę gminy, radę powiatu i sejmiku województwa – należy kierować do wojewody, a w zakresie spraw finansowych - Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;

2.      organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - należy kierować do wojewody lub organu wyższego stopnia;

3.      wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – należy kierować do rady gminy;

4.      zarząd powiatu oraz starostę, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – należy kierować do rady powiatu;

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony formularz wniosku / skargi

Uwaga:

Skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.     Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2.     Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

3.     Przesłać za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

4.     Ustnie do protokołu

5.     Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 i Bytomska 92 - Punkt Informowania  Mieszkańców - parter.  Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00

 

OPŁATY:

Skargi i wnioski są wolne od opłat

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.     O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku.

2.      W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.

3.     Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

1.     Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.

2.     Poprzez pocztę tradycyjną.

3.     Osobiście w siedzibie urzędu, w godzinach jego pracy:

a)     w Referacie Organizacyjnym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 pokój nr 212  - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 – skargi i wnioski kierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,

4.      O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

 

1.     Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku „Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty – w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną na platformie SEKAP.

2.     Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

3.     Informacje można uzyskać również telefonicznie:

a)     w Referacie Organizacyjnym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84 pokój nr 212 - II piętro. Numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482 Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00 – skargi i wnioski kierowane do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI:

 

1.     Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie przysługuje skarga, której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.

2.     Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.

3.     Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi
w terminie. Zażalenie można złożyć w Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta Piekary Śląskie lub osoby upoważnione, w godzinach pracy w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1700 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie,
ul. Bytomska 84, pokój nr 210, nr tel: 32 3939358.

PODSTAWA PRAWNA:

 

Zagadnienie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział VIII „ Skargi   i Wnioski” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania   i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie reguluje Regulamin Organizacyjny.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informuję iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl

2.      Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3.      Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, na podstawie:

·           art. 6 ust. 1 lit. c i e, a także art. 9 ust. 2 lit. g RODO – realizacja obowiązku prawnego, w związku z Art. 78, 80 oraz 221-247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego;

·           art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku konieczności przekazania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, których skarga lub wniosek dotyczy (spółki, spółdzielnie, itp.);

·           art. 6 ust. 1 lit. d RODO – ochrona Pani/Pana żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, podmiotom właściwym do rozpatrzenia sprawy oraz podmiotom przetwarzającym:

·           LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane         w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście - zgodnie z załącznikiem                                      nr 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                        i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpatrzenia sprawy.  Nieudzielenie zgody na udostępnienie moich danych osobowych podmiotom, których skarga lub wniosek dotyczy, uniemożliwi jej rozpatrzenie.

9.      Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

FORMULARZE :

Pomocniczy wzór wniosku (PDF)

Pomocniczy wzór skargi (PDF)

 

Załączniki

klauzula informacyjna dot. Skarg i Wniosków (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
skarga (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór skarga (266.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór wniosek (266.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Bloszyk
Data utworzenia:2013-06-25 10:32:15
Wprowadził do systemu:Irena Bloszyk
Data wprowadzenia:2007-03-09 13:55:36
Opublikował:Irena Błoszyk
Data publikacji:2007-03-09 14:00:50
Ostatnia zmiana:2018-06-22 10:21:35
Ilość wyświetleń:3874
Urząd Miasta Piekary Śląskie
ul.Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij