Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

Rzeczy Znalezione przyjmowane są w Referacie Organizacyjnym Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Ślaskie, ul. Bytomska 84, II piętro, pok. 212 , tel.32 393 93 83, w godzinach pracy urzędu.

URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Organizacyjny

 Nr karty : ORo.1611.15.2017

 

TYTUŁ KARTY/NAZWA PROCEDURY :

 Rzeczy Znalezione

 

OGÓLNY OPIS :  

1.  Do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Miasta Piekary Śląskie, za wyjątkiem:

 1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego – wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni przekazuje rzecz staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru
 2. rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej; w przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.
 3. rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,
 4.  przypadku gdy przechowanie lub oddanie rzeczy przez znalazcę jest niemożliwe albo połączone z niebezpieczeństwem pogorszenia się rzeczy, trudnościami lub znacznymi kosztami; wówczas znalazca może ograniczyć się do wskazania osobie uprawnionej do odbioru rzeczy, właściwemu staroście lub właściwemu zarządcy miejsca, w którym się znajduje.

 2. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru, nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę.

3.   Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania lub przedłożenia aktualnego pozwolenia jeśli posiadanie rzeczy tego wymaga.

4.   Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy.

5.   Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, obciążają uprawnionego do odbioru.

6.  Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów obsługi        i przechowywania rzeczy poniesionych przez starostę, o których mowa w pkt.4.

7.  W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, zawiadamia się o tym znalazcę oraz wzywa do odbioru w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie,        z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się starosta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. Przy oddawaniu rzeczy znalezionych: zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne lub ustne).
 2. Przy poszukiwaniu zagubionej rzeczy: zapytanie (pisemne lub ustne) osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (wniosek jest wolny od opłat).
 3. Przy wystąpieniu o wydanie rzeczy znalezionej
  1. pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,
  2. dowód dokonania opłaty (jeśli przechowywanie rzeczy pociągnęło za sobą koszty),
  3. dowód tożsamości do wglądu przy odbiorze rzeczy.

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym), złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy, przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl, przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92 - Punkt Informowania Mieszkańców - parter, numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 14:00.

 

 W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY :

 1. Wydanie znalezionej rzeczy związane jest z uiszczeniem opłaty.
 2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem rzeczy.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Piekary Śląskie przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
 4. Postępowanie w zakresie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz zapytania   o rzecz znalezioną nie podlega opłacie.

 

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie: parter, pokój nr 1

 

poniedziałek od godz.7.30 - 16.30,

wtorek - czwartek od godz. 7.30 – 15.00

piątek od godz. 7.30 – 13.30

 

   lub na konto bankowe: PKO Bank Polski SA Urząd Miasta Piekary Śląskie - Dochody
   97 1020 2313 0000 3602 0556 3517

 

 

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta wydawane jest poświadczenie - odpowiednio: przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy:

  1. od ręki - przy kontakcie bezpośrednim.
  2. w terminie do 7 dni - przy załatwianiu sprawy drogą pocztową.

2.Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych     dokonywane jest:

  1. przy ustnym zapytaniu - od ręki.
  2. przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni.

3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:

  1. termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
  2. w razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia (wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu, na okres 1 roku i ogłoszenia w BIP)

4.W przypadku dokonywania zawiadomienia lub oddawania rzeczy do Referatu Organizacyjnego   Urzędu Miasta oraz zapytania o rzeczy znalezione dokument kończący sprawę może być odebrany przez zawiadamiającego/pytającego:

  1. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
  2. poprzez pocztę tradycyjną.
  3. osobiście w siedzibie urzędu.

5.O formie odbioru decyduje zawiadamiający/pytający w formularzu zawiadomienia/zapytania.

 

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie:

 

Urząd Miasta ul. Bytomska 84, Referat Organizacyjny, pokój nr 212 - II piętro; numer telefonu: (32) 39 39 383, (32) 77 61 482; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

SKARGI I WNIOSKI :

Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

1.     przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostępnego  w dziale Inne na stronie www.sekap.pl,

2.     przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail um@piekary.pl lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP:

-       podpisując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

-       podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

3.      przesłać pocztą tradycyjną,

 1. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (Urząd Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 -  Punkt Informowania Mieszkańców - parter,
 2. numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 364, godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

 

Skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upoważniona osoba w każdy poniedziałek od13:00 - 17:00; numer telefonu: (32) 39 39 358.

Skargi i wnioski są wolne od opłat.

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.poz. 459 z późn. zm.).

3.  Kodeks postępowania cywilnego -ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji    (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.).

 

 

INFORMACJE DODATKOWE :

Wykaz rzeczy znalezionych, znajduje się w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta na stronie internetowej pod adresem www.bip.piekary.pl, w zakładce Rzeczy Znalezione oraz na tablicy informacyjnej.

 

 FORMULARZE

      1.  protokół przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo  znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy ,

2.  poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy,

3.   wniosek o wydanie rzeczy znalezionej,

4. zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.

Załączniki

poświadczenie przyjęcia (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
poświadczenie przyjęcia (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół przyjęcia (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
protokół przyjęcia (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie rzeczy (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie rzeczy (104.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaświadczenie o terminachi wydaniu rzeczy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zaświadczenie o terminachi wydaniu rzeczy (107.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Irena Błoszyk
Data utworzenia:2013-05-23 09:36:18
Wprowadził do systemu:Irena Błoszyk
Data wprowadzenia:2007-03-08 09:33:09
Opublikował:Marcin Franke
Data publikacji:2007-03-08 10:58:01
Ostatnia zmiana:2018-02-12 13:25:15
Ilość wyświetleń:5852

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij