Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH (ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY, PRZEDLUZENIE CZASOWEGO WYCOFANIA Z RUCHU, KOREKTA BLEDNIE WYPELNIONEJ DEKLARACJI)

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.20.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY : KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH (ZMIANA MIEJSCA ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY, PRZEDLUZENIE CZASOWEGO WYCOFANIA Z RUCHU, KOREKTA BLEDNIE WYPELNIONEJ DEKLARACJI)

 

OGÓLNY OPIS :

 1. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby w trakcie roku podatkowego, podatnik ma obowiazek zlozyc w ciagu 14 dni od zaistnienia ww. okolicznosci korekte Deklaracji na podatek od srodków transportowych.
 2. W przypadku blednie wypelnionej deklaracji podatnik ma obowiazek zlozyc korekte deklaracji.
 3. Niezlozenie deklaracji lub zlozenie deklaracji po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno-skarbowej

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz deklaracji.
 2. Wypelniony formularz zalacznika do deklaracji.
 3. Pisemne uzasadnienie przyczyn zlozenia korekty deklaracji.
 4. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul .Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do  miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywana jest korekta wymiaru podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek   wplaca  sie   bez  wezwania   w  dwóch  ratach   proporcjonalnie   do  czasu  trwania obowiazku  podatkowego,  w  terminach  do  dnia  15 lutego   i 15  wrzesnia  kazdego roku, na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566, przelewem, przekazem lub bezposrednio w kasie urzedu: ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 3. Jezeli obowiazek podatkowy powstal po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 wrzesnia danego roku, podatek za  ten  rok  platny  jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach:
  1. w ciagu 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego - I rata.
  2. do 15 wrzesnia danego roku - II rata.

       Jezeli obowiazek   podatkowy   powstal  od  1 wrzesnia,  podatek  platny  jest  jednorazowo,            

       w  terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego.

 1. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest, po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego, w  sytuacjach gdy :
  1. podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.
  2. podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.
  3. wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

   Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Podatek platny jest bez wezwania, na podstawie zlozonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - ze w tym postepowaniu nie jest wydawane rozstrzygniecie, od którego przyslugiwaloby podatnikowi odwolanie - za wyjatkiem szczególnych okolicznosci, opisanych powyzej, w których wydawana jest decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 2. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3.  bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r,.  poz.1785 z pózn. zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

3.      Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od srodków transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz. Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DT – 1, DT – 1A

 

 

Załączniki

Uchwała_XXVII_344_16 podatek od środków transportowych (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT-1 obow. do 2018 roku (141.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT-1A obow. do 2018 roku (106.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT1 (6) obow. od 2019 roku (184.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
DT1A (6) obow. od 2019 roku (256.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 13:37:40
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-28 12:49:54
Ostatnia zmiana:2019-01-08 12:24:46
Ilość wyświetleń:2298

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij