URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.19.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :  ZGLOSZENIE POWSTANIA OBOWIAZKU W PODATKU OD SRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

OGÓLNY OPIS :

 

 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od srodków transportowych sa:

1)     samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej 3,5 tony i ponizej 12 ton.

2)     samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej równej lub wyzszej niz 12 ton.

3)     ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów od 3,5 tony i ponizej 12 ton.

4)     ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdów równej lub wyzszej niz 12 ton.

5)     przyczepy i naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

6)     przyczepy i naczepy, które lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita równa lub wyzsza niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego.

7)     autobusy.

 1. Podmiotami obowiazanymi do zaplaty podatku od srodków transportowych sa:

1)     wlasciciel srodka transportowego - zarówno osoba fizyczna jak i prawna.

2)     jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, na która srodek transportowy zostal zarejestrowany.

3)     posiadacze srodków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczna osobe fizyczna lub prawna podmiotowi polskiemu.

 1. Jezeli srodek transportowy stanowi wspólwlasnosc dwóch lub wiecej osób fizycznych lub prawnych, obowiazek podatkowy ciazy solidarnie na wszystkich wspólwlascicielach.
 2. Obowiazek podatkowy w podatku od srodków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym srodek transportowy zostal:

1)     zarejestrowany - w przypadku nabycia nowego srodka transportowego (wczesniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

2)     nabyty - w przypadku nabycia srodka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP.

3)     zostal ponownie dopuszczony do ruchu, po uplywie okresu, na jaki zostala wydana decyzja organu rejestrujacego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu - w przypadku srodka transportowego zarejestrowanego, który byl czasowo wycofany z ruchu.

 1. Podatnicy sa obowiazani do skladania, do dnia 15 lutego kazdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od srodków transportowych, a jezeli obowiazek powstal po tym dniu -   w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie tego obowiazku.
 2. Deklaracje na podatek od srodków transportowych nalezy skladac w urzedzie miasta wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe podatnika.
 3. W przypadku przedsiebiorstwa wielozakladowego lub podmiotu, w którego sklad wchodza wydzielone jednostki organizacyjne deklaracje na podatek od srodków transportowych nalezy skladac do urzedu gminy (miasta), wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje zakladu lub jednostki posiadajacej srodki transportowe podlegajace opodatkowaniu.
 4. Jezeli srodek transportowy stanowi wspólwlasnosc, ww. deklaracje nalezy zlozyc do urzedu wlasciwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która zostala wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do skladania deklaracji obowiazani sa wszyscy wspólwlasciciele srodka transportowego.
 5. Niezlozenie deklaracji lub zlozenie deklaracji po terminie moze spowodowac pociagniecie podatnika do odpowiedzialnosci karno - skarbowej.
 6. Stawki podatku uchwala Rada Miasta Piekary Slaskie w granicach zakreslonych przepisami ustawy o podatkach i oplatach lokalnych (ustawa okresla górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku).  
 7. Zwalnia sie od podatku od srodków transportowych:

1)     pod warunkiem wzajemnosci - srodki transportowe bedace w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystajacych z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów miedzynarodowych, oraz czlonków ich personelu, jak równiez innych osób zrównanych z nimi, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stalego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2)     srodki transportowe stanowiace zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy uzywane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

3)     pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wypelniony formularz deklaracji.
 2. Wypelniony formularz zalacznika do deklaracji.
 3. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1. Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie deklaracji jest wolne od oplat.
 2. Oplata skarbowa za zlozenie dokumentu stwierdzajacego udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z oplaty zwolnione sa pelnomocnictwa udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.  

 TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. W terminie do miesiaca od zlozenia kompletnej deklaracji dokonywany jest wymiar podatku na koncie podatkowym podatnika. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 2. Podatek   wplaca   sie   bez   wezwania  w  dwóch   ratach  proporcjonalnie  do  czasu  trwania obowiazku   podatkowego,  w   terminach  do  dnia  15  lutego  i  15  wrzesnia  kazdego   roku,  

na indywidualny rachunek wskazany przez organ podatkowy lub na rachunek urzedu: 08 1020 2312 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem lub bezposrednio w kasie urzedu:  ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.

 1. Jezeli obowiazek podatkowy powstal po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 wrzesnia danego roku, podatek  za  ten  rok  platny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiazku podatkowego, w terminach:
  1. w ciagu 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego - I rata.
  2. do 15 wrzesnia danego roku - II rata.

    Jezeli  obowiazek   podatkowy  powstal   od  1  wrzesnia,   podatek  platny  jest  jednorazowo, w  terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego.

 1. Decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego wydawana jest, po wczesniejszym przeprowadzeniu postepowania podatkowego, w sytuacjach gdy :
  1. podatnik w calosci lub w czesci nie zaplacil podatku.
  2. podatnik, mimo obowiazku, nie zlozyl deklaracji.
  3. wysokosc zobowiazania podatkowego jest inna, niz ta, która wykazal podatnik w deklaracji.

    Decyzja dostarczana jest podatnikowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 1 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 315. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Podatek platny jest bez wezwania, na podstawie zlozonej przez podatnika deklaracji, co oznacza - ze w tym postepowaniu nie jest wydawane rozstrzygniecie, od którego przyslugiwaloby Podatnikowi odwolanie - za wyjatkiem szczególnych okolicznosci, opisanych powyzej, w których wydawana jest decyzja okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego.
 2. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3.  bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00 wtorek - czwartek 7:30 - 15:30 piatek 7:30 - 14:00.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 4. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu - skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu:  (32) 39 39 358.
 2. Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

3.      Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od srodków transportowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2025).

 INFORMACJE DODATKOWE :

 1. Niezaplacenie podatku w terminie powoduje obowiazek zaplaty odsetek od zaleglosci oraz moze spowodowac wszczecie postepowania egzekucyjnego majacego na celu wyegzekwowanie zaleglosci podatkowej.
 2. Zobowiazanie podatkowe przedawnia sie z uplywem 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w którym uplynal termin platnosci podatku, co oznacza, ze o zaplate naleznosci wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo upomniec sie za okres 5 lat wstecz. Okolicznosci, które zawieszaja bieg tego terminu okreslone sa w ustawie Ordynacja podatkowa w art. 70, 70a i art. 71.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

DT – 1, DT – 1A