URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.23.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEN, ODROCZEN, RAT) - OSOBY PRAWNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu platnosci, rozlozenie na raty) w zakresie podatków: rolnego, lesnego, od nieruchomosci, od srodków transportowych, oraz oplat: targowej, skarbowej, od posiadania psów kieruje sie do Prezydenta Miasta.
 2. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia moze dotyczyc wylacznie zaleglosci podatkowej.
 3. Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko podatnik lub pelnomocnik podatnika.  

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1. Wniosek wraz uzasadnieniem.
 2. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.
 3. Wszystkie zaswiadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiebiorca otrzymal w roku, w którym ubiega sie o pomoc oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis  otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 4. Informacje okreslone w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 24 pazdziernika 2014 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez  podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1543).

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1.  Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.  

OPLATY :    

 1. Zlozenie wniosku  jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3. Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. Decyzja o umorzeniu/rozlozeniu na raty/odroczeniu terminu platnosci zobowiazania podatkowego/oplaty lub Decyzja o odmowie umorzenia/rozlozenia na raty/odroczenia terminu platnosci zobowiazania podatkowego/oplaty wydawana jest w terminie do     miesiaca od zlozenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi (umorzenia, rozlozenia na raty, odroczenia terminu platnosci) jest decyzja uznaniowa, z której istoty wynika pozostawienie organowi podatkowemu swobody wyboru okreslonego rozwiazania.
 4. Dokument moze byc odebrany przez wnioskodawce:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.  

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.  

TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.  

SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer telefonu: (32) 39 39 358.
 2.  Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).

3.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

4.      Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 pazdziernika 2014r. w sprawie zmiany rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez  podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1543) 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

-     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

-     Oswiadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis