Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Piekary Śląskie

Kolorowy pasek

WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEN, ODROCZEN, RAT) - OSOBY FIZYCZNE

 

URZAD MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

Nazwa komórki organizacyjnej :  Wydzial Finansowo – Podatkowy

Nr karty : FP.1611.22.2017

 

TYTUL KARTY/ NAZWA PROCEDURY :

WNIOSEK W SPRAWACH ULG (UMORZEN, ODROCZEN, RAT) - OSOBY FIZYCZNE

 

OGÓLNY OPIS :

 1. Wniosek o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu platnosci, rozlozenie na raty) w zakresie podatków: rolnego, lesnego, od nieruchomosci, od  srodków transportowych, oraz oplat: targowej, skarbowej, od posiadania psów kieruje sie do   Prezydenta Miasta.
 2. Wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia moze dotyczyc wylacznie zaleglosci podatkowej.
 3. Uprawnionym do wniesienia wniosku jest tylko podatnik lub pelnomocnik podatnika.

WYMAGANE DOKUMENTY:  

 1.  Wniosek wraz uzasadnieniem.
 2. Pelnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pelnomocnika (oryginal lub urzedowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia  oplaty skarbowej.
 3. Wypelniony druk Oswiadczenia o stanie majatkowym
 4. Kserokopie dokumentów przedstawiajacych sytuacje materialna wnioskodawcy oraz osób pozostajacych z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, np.: zaswiadczenie z urzedu skarbowego o uzyskanych dochodach,  zaswiadczenie osoby bezrobotnej o zarejestrowaniu w urzedzie pracy, decyzja o przyznaniu zasilku, swiadczen socjalnych, itp. (oryginaly do wgladu).
 5. Kserokopie innych dokumentów poswiadczajacych argumenty zawarte we wniosku lub mogacych miec wplyw na rozstrzygniecie w sprawie, np.: rachunki za czynsz i media, potwierdzenie kosztów leczenia lub pobytu w szpitalu, itp. (oryginaly do wgladu).
 6. Ponadto, osoba fizyczna bedaca przedsiebiorca, do wniosku zobowiazana jest zalaczyc:
  1. wszystkie  zaswiadczenia  o  pomocy de minimis,  jakie otrzymala w roku, w którym ubiega sie o pomoc oraz w ciagu 2 poprzedzajacych go lat, albo oswiadczenie o wielkosci pomocy de minimis  otrzymanej w tym okresie, albo oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
  2. informacje   okreslone w   rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia  24 pazdziernika  2014r. w sprawie zmiany rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych  przez  podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543).

 SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW :

 1.  Wymagane dokumenty nalezy dostarczyc do urzedu na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przeslac droga elektroniczna przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP - o ile podatnik posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. zlozyc bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy – Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach podatnik zostanie pisemnie wezwany do ich uzupelnienia w terminie 7 dni.

OPLATY :    

 1. Zlozenie wniosku  jest wolne od oplat.
 2. Oplata  skarbowa  za  zlozenie  dokumentu  stwierdzajacego  udzielenie  pelnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zl.
  Z  oplaty  zwolnione  sa  pelnomocnictwa  udzielane: malzonkowi, wstepnemu, zstepnemu lub rodzenstwu albo gdy mocodawca jest podmiot zwolniony od oplaty skarbowej.
 3.  Oplate w wymaganej wysokosci nalezy wplacic na konto bankowe urzedu: 08 1020 2313 0000 3802 0556 3566 przelewem, przekazem pocztowym lub bezposrednio w kasie urzedu ul. Bytomska 84 pokój nr 1 – parter. Numer telefonu: (32) 39 39 318. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:00, piatek 7:30 - 13:30.

TERMINY I SPOSÓB ZALATWIENIA SPRAWY :  

 1. Decyzja o umorzeniu/rozlozeniu na raty/odroczeniu terminu platnosci zobowiazania podatkowego/oplaty lub Decyzja o odmowie umorzenia/rozlozenia na raty/odroczenia terminu platnosci zobowiazania podatkowego/oplaty wydawana jest w terminie do miesiaca od zlozenia kompletnego wniosku.
 2. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten moze ulec wydluzeniu do 2 miesiecy.
 3. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia ulgi (umorzenia, rozlozenia na raty, odroczenia terminu platnosci) jest decyzja uznaniowa, z której istoty wynika pozostawienie organowi podatkowemu swobody wyboru okreslonego rozwiazania.
 4. Dokument moze byc odebrany przez wnioskodawce:
  1. poprzez poczte tradycyjna.
  2. osobiscie w siedzibie urzedu - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00

 INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY :

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy mozna uzyskac kontaktujac sie z urzedem osobiscie - Referat Podatkowy ul. Bytomska 84, pokój nr 3 - parter. Numer telefonu: (32) 39 39 313 i (32) 39 39 334. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00.
 2. Z uwagi na koniecznosc zachowania tajemnicy skarbowej, informacje na temat przebiegu sprawy nie sa udzielane telefonicznie. Telefonicznie sa udzielane jedynie dodatkowe informacje na temat dokumentów niezbednych do rozpoczecia postepowania w sprawie.

 TRYB ODWOLAWCZY:  

 1. Odwolanie wnosi sie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia rozstrzygniecia, za posrednictwem Prezydenta Miasta. Odwolanie nalezy zlozyc na jeden z ponizszych sposobów:
  1. przy pomocy formularza elektronicznego Odwolanie dostepnego w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl, o ile odwolujacy posiada bezpieczny kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urzadzenie do skladania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP.
  2. przeslac poczta tradycyjna (dla celów dowodowych zaleca sie przeslanie listem poleconym).
  3. bezposrednio w siedzibie urzedu ul. Bytomska 84 lub ul. Bytomska 92 Punkt Informowania Mieszkanców - parter. Numer telefonu: (32) 77 61 430 i (32) 39 39 361. Godziny urzedowania: poniedzialek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piatek 7:30 - 14:00
 2. O zachowaniu terminu decyduje data zlozenia odwolania w urzedzie lub data jego nadania    w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
 3. Wniesienie odwolania jest wolne od oplat.

 SKARGI I WNIOSKI :

 1. Skargi i wnioski zwiazane z praca urzedu mozna skladac na jeden z ponizszych sposobów:
  1. pisemnie przy pomocy formularza elektronicznego Skarga lub Wniosek dostepnego  w dziale Inne, na platformie www.sekap.pl.
  2. pisemnie poczta tradycyjna.
  3. pisemnie bezposrednio w urzedzie w godzinach jego pracy.
  4. ustnie bezposrednio u wyznaczonego pracownika urzedu – skargi i wnioski przyjmuje Prezydent Miasta lub upowazniona osoba ul. Bytomska 84, poniedzialek 13:00 - 17:00. Numer  telefonu: (32) 39 39 358.
 2.  Skargi i wnioski sa wolne od oplat.

 PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1785 ze zm.)

2.      Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 201 ze zm.).

3.      Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 ze zm.).

4.      Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 24 pazdziernika 2014r. w sprawie zmiany rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych  przez  podmiot ubiegajacy sie o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r., poz. 1543).

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Wnioskodawca potwierdza przyjecie do wiadomosci, ze:

1.      administratorem danych osobowych podanych w skladanym wniosku, niezbednych do zalatwienia sprawy, jest Prezydent Miasta Piekary Slaskie z siedziba przy ulicy Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Slaskie,

2.      jego dane beda przetwarzane wylacznie w celu, w którym zostaly podane,

3.      podanie danych osobowych jest niezbedne do zalatwienia przedmiotowej sprawy i wynika ze wskazanych powyzej przepisów prawa,

4.      ma prawo do dostepu do tresci swoich danych i ich poprawiania

 Zlozenie wniosku jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyzszych informacji.

 

FORMULARZE :

-     Oswiadczenie o stanie majatkowym

-     Oswiadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis

-     Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.

 

Załączniki

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) (76.6kB) Zapisz dokument  
Formularz pomoc de minimis (obowiązuje do dnia 14.11.2014) (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ DE MINIMIS ROLNIK (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
FORMULARZ ROLNIK inna niż de minimis (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o stanie majatkowym (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obow_od_11_03_2016) (83kB) Zapisz dokument  
Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_de minimis_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_(obowiązuje do10_03_2016 ) (233kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Szkopek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Szkopek
Data wprowadzenia:2013-08-27 11:28:13
Opublikował:Ewa Szkopek
Data publikacji:2013-08-28 12:50:14
Ostatnia zmiana:2018-09-25 14:00:23
Ilość wyświetleń:2541

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij